u j 'n JU SÏAcchtzyrd' +£r/^ EgnandfriJ' a t Jf&jfrgfH Qi&d&m Op vrijdag 5 september 2014 kwamen zo'n vijfentwintig mensen bij elkaar in restaurant de "Bokkesprong" te Groet. Hierbij waren onder andere aanwezig de Gedeputeerde Water en Wonen van de provincie Noord-Holland, mevrouw Joke Geldhof. Adjunctregiodirecteur Natuurmonumenten Francine Hijmans van den Bergh en direc teur Eric Menkveld. Verder vertegenwoordigers Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, vrijwillige molenaars, Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken, de Historische Verenigingen van Schoorl en Zijpe en de Provincie en Landschap Noord-Holland. MmMmmMmm. wwMmmïMMMï, wffly/ 111 ÉH Dit alles voorafgaand aan de plaatsing van een weidemo lentje aan de Mosterdweg in de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder op het perceel genaamd Het Verdolven End. Mevrouw Hijmans van den Bergh opende de bijeenkomst en heette allen welkom. Ondertus sen genoot een ieder van de koffie met appelgebak. Na het welkom gaf zij het woord aan Gedeputeerde Joke Geldhof. Deze zei dat we straks met de zonnetrein van Frank Hoogvorst door onze unieke Harger- en Pettemerpolder rijden waar het oude sloten- en dijkenpatroon nog hetzelfde is als in de middeleeuwen. Er groeien door vermenging van zoet en zout- kwelwater bijzondere planten en ook worden soms zeldzame vogels aangetroffen. Een groot deel van de polder is Natura2000 gebied. Ook memoreerde zij het feit dat in deze polder vroeger meerdere weidemolentjes stonden en dat er straks een weidemolentje geplaatst wordt. "Ik verwacht", zei ze, "dat er in 2014 duidelijkheid komt over de grondeigendommen in de polder zodat er beheersafspra- ken gemaakt kunnen worden." Een en ander is tot stand gekomen door Natuurmonu menten met financiële bijdragen van de Provincie. Zo zijn er ook natuurvriendelijke kastanje houten hekken geplaatst als veekering en om te voorkomen dat uit oogpunt van veiligheid mensen te dicht bij de draaiende molen kunnen komen Ook is er een goede samen werking met Staatsbosbeheer (uitbaggeren Hargergat). Het plaatsen van de molen is een van de 25 projecten van het programma Ruimtelijke Kwaliteit waarmee de provincie tezamen met haar partners Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en de gemeen ten Bergen en Schagen de kust nog mooier maakt (nieuwe uitkijkpunten, standopgangen en wandelpaden) De aanblik en de beleving van de kust zal daardoor verbeteren. De provincie investeert hiertoe 8 miljoen euro en de partners 2,5 miljoen euro. Na deze (ingekorte) tekst van mevrouw Geldhof reden we via fft*l W/MM Situatie Harger- en Pettemerpolder. De plaats van de molen is met een cirkeltje aangegeven. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2015 O molen Mosterdweg Ysy/ManBm WW/a W//W/ wwfy O locatie Molentje Mosterdweg kadastraal perceel A1472 openbareweg/berm erf Mosterdweg 2A, Schoorl bijlage bij aanvraag Omgevingsvergunning. herplaatsen weidemolentje op kadastraal perceel Schoorl A1472 /ss. s/s s///y '////SsO-Z/z/f* -c Z/V /Z /ZZ^ /VVV sSs SS//////// 'VS/S I Waar weidemolens leken te verdwijnen wordt dit proces gekeerd door Natuurmonumenten. Weidemolentje in de Harger- en Pettemerpolder geplaatst s.r' .y y/>- <- fs //SS* Sr// S/t St V

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 21