T7 Sn IloJmit f» lt£.i irte X +£rnt fajiifhi. t A tuitje Qisdom hm zuivelconsulent en de gebroe ders Dapper in 1928. De familie wordt in deze correspondentie namelijk "als beginneling" een compliment gemaakt. We vinden in de nagelaten papieren nu, vele jaren later, wat problemen met de kaasmakerij Een briefwisseling is bewaard gebleven met de Rijkszuivelcon- sulent. Op 2 mei 1928 schrijft deze dat het vetgehalte van de melk voor de kaasproductie voldoende is. Waarden tussen de 3.25% en 3.5% worden genoemd. De brief is gericht aan de gebroeders Dapper, hoeve Hazendaal. Op 9 mei vraagt de consulent, Dr. Scheij, uit Hoorn de gebroeders Dapper te berichten hoe het met de kazerij gaat en of er moeilijkheden zijn. Wellicht kan hoofdassistent Eriks eens bij u op de boerderij komen, schrijft hij. 5 juni wordt geschreven over de te taaie jonge kaas. Geruststel lend wordt medegedeeld dat bij het ouder worden van de zuivel deze meer "smedig" wordt. Op 20 juni schrijft de consulent dat "de familie als beginneling zeer tevreden kunt wezen over de kaasprijs van f 52,-". Als advies wordt meegegeven dat als de kaas wat los is wat wei te halen bij een andere boerderij maar wel van een product zonder mond- en klauwzeer. Het gebruik van een gegalvaniseerde pekelbak werd zeer ontraden door het inwerken van zuur en zout op het zink. Op 16 juli, zo gaat de correspon dentie voort, schrijft hoofdas sistent Eriks dat de kaasmakerij ook volgens de reincultuur kan plaatsvinden. Hiervoor is dan een toestel benodigd ten be drage van f 30,- De reincultuur geeft meer bedrijfszekerheid, schrijft Eriks. Verder hamert hij op zindelijkheid met name van uiers, kleding, handen en spantouwen. En als het melkhok stoffig is dienen de koeien "over het land" te worden gemolken. In de laatste brief die van 4 augustus is wordt nog even kort ingegaan op de losse kaas, kennelijk het grote probleem in de kazerij van de Dappers. De door hen opgestuurde kazen zijn getest en op de boor voldoende stijfvet en van de andere kaas is het zuivel goed smedig. Langza merhand zijn de kazen minder los geworden. Hoofdassistent Eriks schrijft tenslotte vooral Dr. Scheij, de Rijksconsulent uit Hoorn, te schrijven of de reincultuur voldoet. Controleboekje op naam van de weduwe A. Dapper Tenslotte vinden we in de boedel een Controleboekje uitgegeven door de Provinciale Bond van Rundveevokvereenigingen in N.-H. voor de weduwe A. Dapper, lid van de Rundveevok- vereniging te Schoorl. Zo staat dit opgeschreven op de omslag. In dit boekje, dat in ongeveer dezelfde periode bijgehouden is als de briefwisseling over de kaas, worden de namen van de melkkoeien genoemd, hun melkopbrengst en het vetgehalte van de melk, nuttig voor de kaas- en boterfabricage en nog wat andere zaken. We lezen hier dat in 1927 de boerderij 17 melkkoeien had. De boer kende zijn beesten. Zij luisterden naar de namen Siebeltje, van Wonde- ren2, Kaandorp Jan en Kaan- dorp7, Schoorldam4, Tuijnman2, Ranzijn, Gulik, Betje3 en Betje4, Struikl, Witkop5 en Witkopl, Levering3, Corrie Marie, Geertje en van Rienen. In dit jaar zijn vier koeien verkocht zodat de gemiddelde bezetting wat minder dan de genoemde 17 zal zijn. Arie Dapper was een zoon van Jan Dapper en Aaltje Delis. Hij is geboren op 27 december 1860 in Schoorl, trouwde op 16 mei 1888 te Schoorl met Maartje Kampers en overleed op 15 juli 1916 te Schoorl. Hij had tien kinderen. Maartje Kampers kwam van Schoorldam waar haar vader timmerman was. 7/ w c jMl. rue:. M/ik: 4 Een bladzijde uit het controleboekje. Ta \Xr Ai X i as j. Jd. J}±£.. m A No. i Fokreg. No. j Stamreg. No. f N.R.S. No. N.H. No. N.R.S. No. Moeder: ..Z. j g°^9g f N.R.S. No. N A AM Vaderté:Z Geboren Gekalfd: ...zJ Gedekt: LS Drooggezet'S< Datum. K.G. MELK. //f S~o. i.L &¥£L Samengeteld Aantal Melkdagen Droogstaldagen if/- Bijzonderheden bij de Proefmelkingen. Van afkalven tot afkalven J dagen. ■3Z J d K.G. Melk. K.G. vetvr. dr. stof. //J K.G. Vet. Gem. vetvr. dr. stof-gehalte Gem. vetgehalte^ Avond. Morgen. Totaal. Grammen Vet. Sxi OPMERKINGEN. S. G. bij 15° C. Grammen vetvrije droge stof. VA TOTALE OPBRENGST: CC f ft «j.i t— ...j. i Vet. Sc l w- I •J •*f" 'M Vetvrije droge stof. 'V 'V j

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 19