u in 11 aim e Kv. Jyirti: SlArektendo E3*\óru$r)j*- Kt* I t Of&d&m mme den/f„rnte«oonisre„Un: tegel, d.en ®en g V E R L I E S. T-1 d" r;r/x°^ntesn de de! fvra^e hoe veel S h Dappers boerendagboek In de door Dapper nagelaten schrifturen bevindt zich een nu min of meer beduimeld boekje. Moeilijk leesbaar, waarbij het gehanteerde potlood dit effect ongetwijfeld versterkt. In de omslag schrijft hij: "Dit boek behoort aan A. Dapper te Schoorl 1893". Toen deze Dapper aan dit boekje begon was hij 33 jaar oud. Het boekje is hoofdza kelijk gevuld met zaken die op de boerderij plaatsvinden. Het viel mij op dat hij de geboorte van de vier kinderen die tussen 1893 en het laatste jaar, 1901, zijn geboren niet vermeld heeft. Ook wordt het overlijden van zijn vader, in 1896, niet genoemd. Toch noemt hij wel eens zaken die hem naast het boerenbedrijf bijzonder troffen. Het boekje begint meteen al met een aantal uitgaven ten bedrage van f 160,75. Dit betreft dan zaken om het boerenbedrijf in gang te houden zoals aanschaf van een beugel, een ketting, een paal, pannen e.d. Hoewel nooit in de tulpenhandel werkzaam geweest noemt hij een aantal tulpenrassen en hun prijs per mud (zie foto). Waarschijnlijk verbouwde hij in opdracht van de familie Peeck, al is deze naam nergens terug te vinden. Zo lezen we over de rassen Tournesol f 37,50, dit was de duurste. Verder Lacanduer f 15,50, Artis f 12,50 en nog vele andere. Als het meest goedkope ras stond vermeld Goude Kroon voor f 3,-. Als je deze prijzen met nu vergelijkt, let wel deze rassen bestaan nu niet meer, dan is er wel wat veranderd. Arie Dapper schrijft dat hij 9 kippen had en die legden eieren. Tussen 1 januari en 22 septem ber 1893 legden zij 781 eieren en die brachten f 26,24 op. Ze brachten dus gemiddeld 3 cent per stuk op. In verhouding tot nu was de opbrengst voor de boer toen toch wel hoger. Ook de kaasverkoop werd vermeld. We lezen bijvoorbeeld dat op 13 mei twaalf kazen zijn verkocht voor f 5,10 en op 3 juni 8 stuks voor f 4,- Ook werd de verkoop van wol genoemd: 3 vagten voor f 10,50. Op 23 september werd 5 kg boter verkocht voor f 3,60. Let wel, de lijst was veel langer dan hier genoemd. Ook werd gehandeld in vee. Op 22 augustus werd een pink verkocht voor f 36,- en 14 oktober een kalf voor f 8,- en een vaars gekocht voor f 62,50. Dapper vermeldde precies wanneer er gekalfd werd en wanneer de bul kwam. In 1893 werden de eerste aardappelen gerooid op 1 juli. Op 4 september werd het Stort gemaaid en op 7 september was het hooi thuis. Op 17 oktober werd de 1 62 -y n tP betalen over een Jaardan x8 ftuiv. 1 te g »sjaars, hij betaalt met hoe yeel Verdere gevallen in'J'"onderi •wederom lw&<"mengcSleld™ regel van drieed wijzer u den zamegl Jus over met lai ondetweaen hebbedw« g de„ En Werin kunt gij de volgende voordellen oplosfenï g I# Iemand koopt 1506 d"e Zt wel op de 6 elien to„en Ben koopman koopt 5 y koopt die in het geheel vvin* koopwaren, 3e Een koopman k°oi 4verkoopt het® voor i398»8"V cenR s'cents; hij vraagt u, wederom voor/o,88,scents, hoe veel hl winl\ t 12 lasten rogge, ®lor/r^S»8° 'bosten1'/ vrïge hoe veel hij wint? S3 ?,!j u, hoe veel zi? nu elk betalen moeten, ooi het geheele fchip te voldoen? 10® En wat deel zal nu elk in het fchip hebben? nf Indien zij nu eens voor het fchip ƒ6600 gegeven hadden, en overeengekomen wa ren, dat, eenen derden deelnemer vinden de A en B T| zou gehad hebbenhoe zoudt gij dan wel beide de voorfchrevene vragen beantwoorden? 12e Drie kooplieden zullen te zamen handelen; A legt in 20 (lukken linnen, te zamen lang 1080 ellen, üt 90 cents de el, bene vens npg f 300; B legt in 15 (lukken la ken, ieder (luk gerekend f 126; en C legt in 1038 5 11a gedanen handel bevin den zij gewonnen te hebben 1750 waarvan A, als hebbende den handel ge dreven en boek gehouden, vooraf ont vangt; hoe veel krijgt nu ieder? Dit laatfte voordel leidt ons, als van zelf, tot eenen regel, die met dezen bijna volmaakt dezelfde ïs; doch dien men echter onderfcheidt onder den naam van FAC TORI E-RE KENING, Waarin gij, nadat uw onderwijzer 11 zal vef- jklaard hebben, wat men door jjp'ctorie verflaat, jde volgende voordellen tot ©èfening kunt op- losfen ie Iemand geeft aan zijnen factoor /~s400, met bedingdat de factoor Voor zijnen dienft F 2 tot Het rekenboekje Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2015 m ='™»a i,! -af

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 16