77 in J/a/j iWe K SUrcA t KWjlr£tH Oi&dcm Op zolder van de familie Piet Bakkum aan de Duinweg in Schoorl bevinden zich wat archivalia in een oude doos. Naast enige VVV gidsen van voor de laatste oorlog, een rekenboekje uit het begin van de 19e eeuw, een schrift met daarin alles over het rund, een Cóntroleboekje van de provinciale Rundveevokver- eenigingen in Noord-Holland op naam gesteld van de weduwe A. Dapper. Ook heel bijzonder is een soort dagboek van Arie Dapper. Maar er was ooit meer. Weggegeven aan dies en gene maar ook aan het Regionaal Archief te Alkmaar, een garantie voor bewaren tot in de eeuwigheid. Behandeling der melk Als we met het schrift beginnen dan lezen we daarin alles wat een boer moet weten over de koe. Dit schrift, waar op de omslag A.J. Dapper staat, is misschien al meer dan honderd jaar geleden geschreven en heeft dus wonderwel diverse verhuizingen overleefd. Dit in fraai handschrift geschreven schrift begint in het Latijn. Of de pastoor de schrijver de zinnen ingefluisterd heeft of voor hem vertaald heeft vertelt het verhaal niet, maar als eerste zin staat het volgende: "Repertitio est mater studiorum", wat zoveel betekent als wanneer je de tekst bij herhaling doorneemt je je deze eigen maakt. Vervolgens staan in een hoofdstuk drie veerassen Maartje Kampers genoemd en wel aardig is te ver melden is deze het Zwartbont, de Blaarkop en Roodbontijssel- vee zijn en dat deze nog steeds de meest voorkomende runder rassen zijn. Verder gaat het schrift in op de melkfabricage, haar bestanddelen en de kaas- en boterbereiding. Een mooie zin is natuurlijk geweid aan het aloude handwerk: "Het is een vereischte om zooveel mogelijk met volle hand te melken en het dier rustig en kalm te houden om de bloedsomloop zoo veel mogelijk te bevorderen". Ver rassend is dat in het schrift ook en passant de kleuren van de zonnestralen worden genoemd. Dat heeft niets met het rund van doen maar is wel interessant. Het Rekenboekje We komen nu op het reken boekje dat uit de 19e eeuw zou stammen. Op de enveloppe waarin dit boekje zit wordt 1819 als jaartal genoemd. Het boekje dat ooit voor rekenonderwijs bedoeld is, is helaas niet meer compleet, het begint namelijk op bladzijde 51. Het is wat provisorisch ingebonden: met enkele grove steken door de omslag en het werkje zelf. Een touwtje houdt één en ander bij elkaar. Ter illustratie een foto van enkele opgaven, aan u ter oplossing. Arie Dapper en zijn vrouw Maartje Kampers Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2015 a :;y Vondsten op zolder Op de omslag van een handgeschreven boekje staat: "Dit boek behoort aan A. Dapper te Schoorl 1893". Dapper beschrijft daarin wat er allemaal in het boerenbedrijf omgaat. Zijn weduwe, Maria Kampers, hield het Contröleboekje bij t.b.v. de Rundveefokvereenigingen in N-H. Dit boekje is van 1926. En nog veel meer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 15