lloJi $Uetkh*nd> <¥Scrg t Qisdem *3 De vereniging heeft in de loop der jaren steeds meer geld in kas gekregen dat niet direct werd besteed. Omdat de mid delen van de vereniging niet bedoeld zijn om op te potten maar om er iets nuttigs mee te doen, kwam de toenmalige kascommissie in 2012 met het voorstel om het gespaarde geld aan enig bijzonder doel te besteden. Het bestuur heeft zich dat goed in de oren geknoopt. Wij hebben er over beraadslaagd en in samenwer king met de redactiecommissie is gekozen om het 25-jarig bestaan van de vereniging met een bijzondere uitgave van het periodiek te gedenken. Als onderwerp is gekozen voor de Schoorlse middenstand uit de periode die nu achter ons ligt. De iets ouderen van ons weten daar nog van en de herin nering aan de diverse, soms kleurrijke, figuranten willen we bewaren. Met de winkeliers van het dorp kwam immers iedereen in aanraking. Er waren nogal wat onder nemers. Eerst is nagegaan wie in aanmerking zouden komen. Er is een lijst gemaakt van de ondernemingen in de Gemeente Schoorl per buurtschap gegroepeerd. Daaruit is een keuze gemaakt van wat als winkel viel aan te merken en wat niet. Van de huidige eigenaren zijn interviews afgenomen en ook zijn in voorkomende gevallen telefonisch interviews afgeno men van ondernemers in ruste Alle leden van het bestuur en de redactiecommissie hebben zich hiervoor ingespannen. Veel van de betrokken onder nemers waren al overleden of in ruste ofwel vertrokken, zodat wat we gehoord hebben van opvolgers is vernomen. In een aantal gevallen werd geen contact gelegd. De basis van de artikelen wordt gevormd door de interviews. Aan de artikelen is zoveel mogelijk één (of meer) oude foto's toegevoegd en ook een recente foto die de huidige situatie weergeeft. Daarvoor zijn wij Sjoekie Tip, die al van het begin van de vereniging lid is, dank verschuldigd. Deze uitgave is bedoeld om een getrouw beeld te bieden maar heeft geen wetenschap pelijke pretenties. Doordat de artikelen op interviews berus ten en het kan voorkomen dat niet alle geïnterviewden zich hetzelfde wisten te herinneren over dezelfde onderwerpen en kan het zijn dat verschillen zijn aan te wijzen. Dat geeft niets, want het gaat om wat de mensen hebben verteld. Rest mij nog dank uit te spreken aan de geïnterviewden en iedereen die heeft meege werkt aan de totstandkoming van deze uitgave. Het was veel werk dat met volharding is uitgevoerd. De secretaris De redactie heeft gemeend de volgorde van de artikelen te presenteren als een wande ling door de oude gemeente Schoorl. We gaan dus van de Duinweg in Aagtdorp, via Schoorl Cen trum even een zijsprong bij de Viersprong naar Arie Schoorl op de Damweg en dan weer terug naar het centrum, dan naar Catrijp, Groet, Hargen en Camperduin. En ja, we zijn ons er van bewust dat, hoewel naar com pleetheid gestreefd is, er toch nog wel wat is blijven liggen. De secretaris stipt dit ook aan. Maar toch, we nodigen u uit om waar u onvolkomenheden of onjuistheden signaleert dit door te geven aan de redactie, bij voorkeur per e-mail of brief. Zie hiervoor de Colofon. In het volgende nummer zal daar dan aandacht aan worden besteed. Ook zal dan getracht worden een complete lijst van alle winkels van Schoorl tot Camperduin te geven. We hadden gehoopt deze voor dit nummer al te realiseren maar de beschikbare tijd en mankracht ontbreekt ons. U moet zich realiseren dat er toch wel vele honderden uren werk verzet is om uiteindelijk dit, naar wij menen, mooie werk te realiseren. /Tft Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 ii U/' "*Wp S, Voorwoord Scoronlo Redactionele toegift

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 39