JU SUecA s_\ o i Oi&dom rsho De geschiedenis en de cultuur van een land worden in hoge mate bepaald door die van de lokale gemeenschappen. Het is dan ook erg belangrijk dat die geschiedenis en cultuur worden bestudeerd en vastge legd voor het nageslacht. Dat gebeurt op vele plaatsen en vrijwel altijd is daarbij sprake van particulier initiatief. Zo is ook Scoronlo 25 jaar geleden, in 1989, ontstaan: de eerste ledenvergadering vond plaats op 9 mei van dat jaar op een heel toepasselijke en historische plek, het oude gemeentehuisje in Groet. De eerste bestuursleden waren Wim Lautenbag, initiatief nemer en voorziter, Anneke Spanjaard, secretaris, Alphons Leysen, penningmeester, Fred Gutker, Wil Janssen en Henk Snip. Het is frappant dat zij allemaal nog actief lid zijn van de vereniging met uitzonde ring van Wim Lautenbag die op 11 januari 1994 overleed. Wim Lautenbag was een van de eersten die mij na mijn benoeming tot burgemeester van Schoorl eind 1991 bezocht en ik was zeer onder de indruk van deze oud-gezagvoerder en oud-wethouder van Schoorl. Hij kwam meteen ter zake: aan de beeldhouwer John Bier was opdracht gegeven een beeld te ontwerpen ter nagedachte nis aan de legendarische strandvonder, jutter in gewoon Nederlands, Simon Gutker, overleden in 1988. Er was een probleem ontstaan, want de provinciale subsidie waarop was gerekend, leek te worden afgewezen, omdat -typisch Nederlands- een standbeeld neutraal diende te zijn en niet de naam van een (overleden) persoon mocht hebben. Dat werd beschouwd als mis plaatste heldenverering!! Wie op het idee kwam weet ik niet meer, maar de subsidie werd aangevraagd voor een beeld, voorstellende "De strandvonder" en werd verleend! Het verklarend bordje op de sokkel vermeldt de naam "De Strandvonder". Maar in kleinere lettertjes staat "ter herinnering aan Simon Gutker", want Schoorl laat zich de nagedachtenis aan haar helden niet ontnemen! Bij de onthulling in maart 1994 was iedereen tevreden, ook de provincie! Het is niet verwonderlijk dat Scoronlo na de dood van de flamboyante Wim Lautenbag een moeilijke periode door maakte. Een andere bijzondere per soonlijkheid was Klaas van Lienen, vanaf het begin redac teur van het blad, overleden in 2003. Hij was toen inmiddels alweer 10 jaar voorzitter als opvolger van Wim Lautenbag. Verspreiding van de verkregen kennis is een van de onder delen van de doelstelling van Scoronlo. Dat was aan Klaas wel toevertrouwd. Als een strenge leraar deed hij in juni 1996 een beroep op de leden om kopij te leveren voor het blad: "Denk nu niet meteen: ik kan geen verhaal schrijven. Op dit moment is Ela Hulshoff- Voorn ook alweer 10 jaar voorzitter, pas de derde in 25 jaar tijd! Het noemen van enkele mar kante leidende persoonlijk heden is bijna onvermijdelijk bij een jubileum. Maar het is belangrijk te constateren dat de vereniging een harde kern van trouwe, actieve en toegewijde leden kent. Zij maken Scoronlo tot een levende vereniging, een bron van onderzoek en ideeën. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de bijdrage door Bauwe van Dijk vanuit Scoronlo aan de tot standkoming, eerder dit jaar, van het gedenkteken voor de joodse inwoners van Schoorl, die door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en nooit terug keerden. Ik hoop voor Scoronlo op een mooie, vruchtbare toekomst; er is immers nog meer te verkla ren en te ontdekken. Interes sant is ook weer het thema van dit jubileumnummer, de geschiedenis van een aantal winkels in Schoorl en Groet. Kortom: nog genoeg te doen! OUD-BURGEMEESTER VAN SCHOORL Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 I jgrj-. A Z 25 jaar Scoronlo! Lambert Quant

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 38