Op de boerderij aan de Poelen- burglaan nummer 43 woonde veehouder C. Akkerman. In 1930 was hij daarop pachter geworden van de familie Van Reenen uit Bergen. De Poelenburglaan van toen is praktisch verdwenen en de boerderij, na eerst als zodanig dienst te hebben gedaan voor de zorggemeenschap De Noor derhoeve, is een aantal jaren geleden met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor modernere gebouwen. Akkerman had twee zoons, Cornel is en Willem en een dochter Geertje. De zoons zijn helaas overleden maar in Geertje Akkerman (geboren 11 mei 1919) woonachtig in Westerkimme, vonden we nog een mondelinge bron5. Ze dacht dat Philip ongeveer een jaar als knecht op de boerderij heeft gewerkt. Het was voor haar wel duidelijk dat hij geen landarbeider was. Hij leidde op de boerderij geen verborgen bestaan. De dag dat de veld wachter hem op de fiets kwam ophalen herinnert ze zich nog heel goed. Hij huilde. De familie heeft nooit meer iets van of over hem vernomen. In het boek In Memoriam staat dat Philip is omgekomen in Auschwitz, Katowice in Polen. Echter wel met de notitie dat het niet zeker is of dat wel de juiste datum en plaats is. Philip staat ook op de transportlijst van 6 juli 1943 naar Sobibor*. Na aankomst aldaar is hij direct vermoord. Niemand van dat transport van ongeveer 2500 personen heeft de oorlog overleeft. Van zijn kennissen in Bergen, het gezin van de ijsco man David de Groot heeft alleen Kaatje de oorlog overleefd7. Louis en Sonja de Kadt Van Louis de Kadt hebben we in de openbare bronnen wel het een en ander gevonden. Van Sonja heel weinig. Op 10 december 1937 zijn ze met elkaar verloofd. Zij kwam uit Amsterdam, hij uit Aerdenhout. Op 20 maart 1938 overlijdt vader Samuel de Kadt. De reeds aan gekondigde huwelijksvoltrek king op 14 juli in de Synagoge te Amsterdam zal echter doorgaan, zij het in intieme kring. Samuel de Kadt was een belangrijke ondernemer. Hij was ondermeer directeur van The Condensed Milk Company of Holland N.V., van de N.V. Fabriek van Melk producten "Uithoorn" en van N.V. Omia, allen te Alkmaar, voorts van de NV Confederatie te Amsterdam, van de N.V. van melkproducten "De Nieuwe Beemster" te De Rijp en te Londen van de Condensed Milk Producers Ltd. Zijn zoon Louis is reeds procuratiehouder in een aantal ondernemingen en huurde in mei 1938 de villa "De Elzen" aan de Boschmansweg te Schoorl. Dit huis liet de advocaat mr. Pieter Langeveld in 1920 bouwen en hij woonde daar ook met zijn gezin. Later is dat gezin vanwege het werk van de vader verhuisd naar Alkmaar. Mr. Langeveld, advocaat en veel zijdig man, ondermeer raadslid in Alkmaar werd in juni 1930 juridisch adviseur van de Bond van Zuivelfabrikanten. Het huis, aan de Boschmansweg werd re gelmatig verhuurd als zomerre sidentie aan belangrijke mensen en ook Prins Hendrik verbleef daar tussen zijn jachtpartijen door. Wellicht zijn zuivel en een ruime financiële jas de factoren geweest die Louis de Kadt in Schoorl deden neerstrijken. In 1944 is het huis door Langeveld verkocht. In Heiloo woonde trouwens de andere zoon van Samuel de Kadt genaamd Stef (deze is op 41 jarige leeftijd in VVrotham, Engeland overleden). In hoeverre beide broers in de zaken van hun vader zaten is niet achterhaald. Louis presen teerde zich later als directeur van D.E.K.A. In augustus 1938 nam ook Sonja haar intrek in "De Elzen'en in november van het jaar daaropvolgend werd de eerste dochter geboren, Wilhel- mina Monika Elly. Uit de online historische kranten valt op te maken dat Louis de Kadt actief was op veel ter reinen. Rond zijn twintigste jaar speelde hij een tennistoernooi bij Be Quick te Alkmaar, op na tionaal niveau ijshockey bij Club Bloemendaal en hij was daar ook scheidsrechter. In januari 1941 werd hij vierde bij de Nationale skiwedstrijden die op het eerste klimduin te Schoorl werden gehouden8. Op maatschappelijk terrein vonden we dat hij voorzit ter werd van een comité dat ontspanning organiseerde voor de gemobiliseerde militairen in Schoorl". lamburo Ij Achter de haag ligt de Duinweg en het Poelenburgerlaantje - niet zichtbaar - rechts op deze foto uit 1906. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo mei zou

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 7