X dc steun van het hoofdbestuur ontving de UW regelmatig schenkingen uit nalatenschap pen, soms wel van 1000.-- toch een heel bedrag die tijd. Verder was ieder lid verplicht tot het geven van een donatie. Dit werd aan de deur opgehaald en door de ophalers gestort op de rekening bij de plaatselijke bank. Later kreeg men een acceptgiro in de bus. Bewegen Maart 1973 schreef het bestuur van de afdeling Schoor] in een brief aan het gemeentebestuur dat zij het niet nodig vond in een dorp als Schoorl allerlei "diensten"op te zetten, zoals in de grote steden wel gebeurde. Ook vond men een combinatie met Bergen niet goed, daar het niet denkbeeldig was dat Schoorl zich dan achtergesteld voelde!! Er was immers al een goed lopende bejaardensoos, elke vrijdagmiddag in dc Blinkerd, met de mogelijkheid van halen en brengen. Er was een hand werkgroep, er werd gekaart, gebiljart, gesjoeld, gescrabbeld en er was een gym voor bejaarden. Deze bejaar- dengym is in 1968 opgericht mede door toedoen van dokter Brust, die ook de leiding op zich nam. De bejaardengym bestaat dit jaar dus al 45 jaar en is nog springlevend! Leidsters van deze gym zijn geweest mevr. de Graaf, Wil Boxem, mevr. v. Hcugten en tegenwoordig Annemarie van Dam. Er is les gegeven in de lokalen aan de Smeerlaan, het Molenpad in Groet en tot nu toe in de Blinkerd. Bij de start heeft het hoofd bestuur bijgedragen aan deze activiteit, maar zelf moesten de deelnemers 20 of 25 cent per les betalen. Vanaf 1979 kreeg de UW hiervoor gemeentesub- sidic. Vooral onder de leiding van mevr. v. Heugten is een bloeiende club ontstaan. Elke woensdagochtend werd door rond dc 30 deelnemers gesport. De club heette inmiddels "De Vluggertjes". Er is later afstand genomen van deze wat tuttige naam, deze is veranderd in "Gezond bewegen op eigen niveau", waar nog steeds velen hun conditie op peil houden. Het sociale aspect speelt, zoals bij alle activiteiten (ook van dc SSV), een belangrijke rol. Na afloop gezellig koffiedrinken en zo nu en dan een uitstapje. Tafeltje Dekje Een belangrijk onderdeel van de UW is altijd Tafeltje Dekje (TDj) geweest. Op 15 oktober 1978 is deze activiteit van start gegaan. De maaltijden werden verzorgd door de bejaardenhui zen VVesterkimme en St. Jan ter Duin. Eerst drie maal per week en tegen een prijs van 7,-- per maaltijd. Er was een strenge selectie als je hier gebruik van wilde maken. Je moest een attest of indicatie hebben van een huisarts. In dc brief staat verder dat TDj is bedoeld voor mensen met een beperkt inkomen, personen met Abdtje Qi&dom l' }rnï\l a tn i rojm* Foto van het bestuur genomen tijdens een bejaardenzangkoordag ter gelegenheid van het tienjarig bestaan in april 1977 met v.l.n.r. de dames Primavera, Helbach. de Ruiter. Delver. van Dalen, Bernard (voorzitter). Zijdewind en jongebloet. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo mei 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 20