fv- iftn 'cm o: S*ArcAt&tdoj ~py +&rrg jidj'rffn (Jsaam Het ledental van onze vereni ging is op 219 gekomen. Nieuw dit jaar is dat de communicatie gedeeltelijk via de e-mail ver loopt, wat betreft verspreiding van de convocaties. Het bestuur is seizoen 2007 - 2008 zeven keer bij elkaar geweest. Eens in de zoveel tijd is er een bestuursvergadering met de redactie van dit blad. Activiteiten Op uitnodiging van twee medewerkers van de Stichting Natuurbehoud is een informa tief gesprek geweest over de mogelijke veranderingen in de Pettemer-en Harger polder op 3 juli 2007. Onze vereniging was aanwezig met een stand op de presentatiedag in de Oor sprong van de diverse Schoorl- se verenigingen. Meegewerkt aan de Open Monumentendag op 8 september 2007. Op veertien november heeft de heer Henk Stapel een meer dan interessante lezing gehouden getiteld: "Schipbreuken, drenkelingen en redders". Op 10 januari 2008 heeft de heer Jan Veter een presentatie gehouden over bijzondere architectuur in Schoorl, onder grote belangstelling. 13 februari heeft kunsthan delaar J. Louter een lezing gehouden met als onderwerp: Volop Zomer over het werk van de Bergense schilder Graadt van Roggen. De samenwerking met de Schoorlsche bibliotheek is heel hecht en prettig. Deze goede kontakten mondden uit in een lezing door het echtpaar Joop en Tini Muelink over: "Oude woonsteden in Schoorl",naar aanleiding van het verschijnen van hun boek bij uitgeverij Pirola van Alphons Leysen. Ook Alphons nam deel aan de samenstelling van het boek. De periodiek is tweemaal verschenen: nummer 31 in mei 2007 en nummer 32 in december 2007. De redactie zou graag zien, dat er meer leden artikelen zouden aanleveren. Schenkingen: de hr. Muelink heeft een groot aantal Jaarboe ken van het Westfries genoot schap geschonken. De heer Chiel van de Garde heeft een aantal oude ansichtkaarten en pentekeningen geschonken. Wij danken de heer Wouter Hartman Kok voor de inzet gedurende de drie jaar lidmaat schap van ons bestuur. Wij hebben voor de openstaande vacature dientengevolge nog geen nieuw bestuurslid kunnen vinden. Op 15 juli 2008 is in Warmen- huizen overleden de heer Jan Barsingerhorn. Hij was geen lid van Scoronlo, maar hij was heel regelmatig op onze avonden te vinden. Het contact tussen uw bestuur en de heer Barsingerhorn was heel goed. Uitwisseling van kennis en tips. De heer Barsingerhorn heeft in de cultuurhistorische vereniging Harenkarspel veel tot stand gebracht. En verder nog De statutenwijziging is in voorbereiding. U hoort hier in het najaar meer over. Het bestuur heeft gesproken over de suggestie om een vrijwillige bijdrage te vragen voor het bezoeken van de lezingen door niet-leden. Deze suggestie zetten we om in de beslissing dit inderdaad te doen. Dinsdag 11 november heeft de heer Lassooy een interessante lezing verzorgd met als titel "Monnikenwerk". Het bestuur heeft de afgelopen weken contact gehad met mw. Marja van Schie van Natuur monumenten. Op vrijdag 12 december had het bestuur een excursie met daarbij de discus sie over de ontwikkelingen van natuur en landschap in de Harger- en Pettemerpolder. Op 26 november 2008 bestond de computersoos in Schoorl vijf jaar. En dat werd groots gevierd in De Blinkerd. Het bestuur van de computersoos heeft vanwege dit lustrum een aantal goede doelen geld of een cadeau geschonken. Ook Scoronlo was genomineerd en heeft een prachtige laptop gekregen met alles erop en eraan. We gaan vol goede moed het nieuwe jaar in. Mede omdat er twee leden van de redactie wel gebleven zijn: de heren Rob Boer en Henk Boekei. Als bestuurslid zal Martin Mol toetreden en zelf zal ik ook waar nodig een helpende hand uitsteken. Ela Hulshoff - Voorn voorzitter u jn O/Zn** Van de bestuurstafel Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2008 | | pagina 3