BES omgezet in een Stichting Behoud Historisch Landschap Bergen-Egmond-Schoorl. Er liep al langere tijd ondermeer een procedure tegen de aantasting van het historisch open landschap van de Egmondermeer door de bouw van een groot bloembollenbe- drijfscomplex en een stichting, een rechtspersoon houdt meer juridisch houvast in. Op 14 februari dit jaar werd aan deze procedure in het VPRO televisieprogram ma Land roof uitgebreid aandacht besteed. Alle betrokkene kwamen in het programma aan het woord, zij het met one-liners. Overigens heeft de meervoudige kamer van de Alkmaarse rechtbank de bezwaren van de Stichting en van 23 in wonenden van de Egmondermeer verworpen (NHD 30 april 2008). Of er nog een vervolg komt is nu nog onbekend. Stichting dat zich inzet de zichtbare kenmerken van de ontwikkeling van het landelijk gebied binnen onze gemeente te behouden en te beschermen. Omdat een mens niet bij brood alleen leeft. Wie meer wil weten over de Stichting en haar activiteiten kan contact opnemen met Cor Barten, secretaris, Wilhelmina- straat 9,1931 BM Egmond aan Zee, tel. 072 5061173 B.A. van Dijk De Stichting heeft veel mede werking gegeven aan de in 2002 uitgebrachte "Visie op natuur en landschap Bergen Egmond Schoorl"van de terreinbe heerders in het gebied PWN, Staatsbosbeheer en Natuurmo numenten. Deze visie wordt nu op ambtelijk niveau gebruikt bij de voorbereiding van de Ge- biedsvisie ofwel Structuurplan van het gebied. De Stichting is bevreesd dat College en Raad zich straks meer ontwik kelingsgericht zal tonen in die visie dan het haar - de stichting - voorgestane conserverende beleid ten aanzien van natuur en landschap. Ook ten aanzien van de polders te Schoorl voelt de Stichting zich onrustig met het verzoek bij de Land inrichting voor een golfbaan en de mogelijke inpassing van 15 ha recreatiewoningen met bossingels in de Groeter- en Grootdammerpolder. Al met al hebben we binnen de gemeente Bergen een actief en betrokken bestuur van een Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 200s

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2008 | | pagina 13