Stichting Behoud Historisch Landschap Bergen-Egmond-Schoorl We vervolgen, na een onderbreking in het vorige nummer onze serie over stichtingen en verenigingen die zich tot doel stellen een deel van ons cultuurhistorisch erfgoed te bewaren en die uit dien hoofde bemoeienis hebben met de voormalige gemeente Schoorl. 5*Arch Oi&dam mme Het was maart 1977 toen vier verontruste leden van historische verenigingen in Bergen Schoorl en Eg mond de koppen bij elkaar staken en besloten een werkgroep te vormen. De reden was dat met hun cultuurhistorische kennis van het gebied zij constateerden dat het Voorontwerpplan Herinrichting Landelijk Gebied Bergen Eg mond Schoorl, toen correct met BES afgekort, een onvolledige inventarisatie en evaluatie van de cultuur historische waarden te zien gaf. Het waren Cor Barten uit Egmond aan Zee, Henk Jellema uit Bergen, Cor Kraakman uit Egmond aan de Hoef en Klaas van Lienen van Scoronlo. Zij noemden zich Werkgroep Behoud Cultuurhistorische Waarden Herin richt ingsgebied BES. Ze hadden een duidelijke visie waar de accenten moesten liggen bij een herinrichting van het gebied, daarbij het oog houdende op een evenwichtig heid in de afweging van de belangen van de participerende partijen. Hun uitgangspunt was dat het groene, ruime gebied met het relatief rustige oer-Hollands polderlandschap een unieke verscheidenheid in zich had en ten behoeve van de omliggende steden en dorpen zo min mogelijk moest worden aangetast. Gesteund door kri tiek van de Centrale Commissie van Milicucffectrapportage kreeg de werkgroep gedaan dat in juni 1997 het Wageningse la ndschapsa rch itectenbu reau Nieuwland opdracht kreeg een aanvullend onderzoek te doen om uiteindelijk te komen tot een samenhangende beschrijving van de aardkun dige-, de archeologische- en de historisch-geografische waarden van het gebied. Het resultaat was een digitale kaart met achtergrondgegevens en een toelichting. De Werkgroep zelve kwam in juli 1998 met een publieksversie uit van het officiële rapport. De cultuurhistorische waarden van ons gebied waren duidelijk en samenhangend boven tafel gebracht. Maar nu kwam de echt moei lijke fase voor de werkgroep, namelijk het kritisch volgen van de herinrichtingsplannen en waar nodig ijveren voor behoud van de kip met de gouden eieren. Want dat is de beeldspraak die velen voor het gebied hanteren. In de praktijk vinden nogal wat partijen dat er voor hen wel wat van de kip te plukken valt. Dat de kip wel eens van de leg kon raken wordt dan geleuterpot gevonden van mensen die niet met de tijd meegaan. En zo begaf de werkgroep zich in het woud van vergaderingen, bijeenkomsten, overlegstruc turen en wat al niet meer en verdiepte zich in voorontwer pen, ontwerpraamplanncn, Rijksnota's, structuurvisics en dergelijke en sprak in op com- m issievergaderingen, maakte bezwaren, gaf voorlichting en schreef naar overheden en organisaties. Hier aangekomen moet de naam van drs. Cor Barten genoemd worden, oud-aa rd r i j ksku ndeleraa r d ie zich met zijn kennis en kunde in dienst van het niet-materiële algemeen belang in de wereld van onze beleidsmakers en beslissers moet meten met professionele lobbygroepen. Hij en zijn genoten doen dit vrijwillig en onbetaald. Bij de fusie van de voormalige drie gemeenten van BES zijn clubs die zich bewogen op cultuurhistorisch terrein en op dat van natuur en milieu een v rij w i 11 ig sa men werk i ngsver- band aangegaan. Het Groen Platform Bergen. Ook de Cultuurhistorische vereniging Scoronlo is aangesloten bij dat Platform. De Werkgroep heeft een stimulerende rol gespeeld en ook heden behoort de groep tot de voortrekkers van het Platform. Dit Platform verlichtte de werkzaamheden van de Werkgroep en voorzag ook in morele steun omdat de werkgroep zich, om het modern te zeggen, niet in de mainstream bewoog. In maart 2006 is de Werkgroep behoud Cultuurhistorische Waarden van de Herinrichting Cultuur-historische Vi:rf.\igi\c Scoronlo december mos

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2008 | | pagina 12