-C°': >- - /tló. y m «ao—O ipo/i /JA MA +&r^ VJ//J G\ [utll 'em In een volgende vergadering van de commissie werd het kohier definitief vastgesteld. De belastingplichtigen konden dan in twee termijnen betalen ten huize van de ontvanger, die daar op twee dagen zitting hield. Buiten de financiële routine viel wel de benoeming van een veldwachter in 1842. Deze bleek ook als gemeente- en polder bode op te treden. Zijn basis- tractement bedroeg f 110,- per jaar, doch dank zij zijn ncven- fucties kwam zijn inkomen op f 180,-. Dergelijke veldwachters hadden geen byzondere oplei ding en veel processen-verbaal zullen zij niet geschreven heb ben. Hoe moeizaam de opspo ring van criminele feiten ten plattelande was blijkt wel uit de bij de gemeente ingekomen stukken. Daaronder bevinden zich brieven van de officier van justitie te Alkmaar, gericht aan het gemeentebestuur, met ver zoek om in een strafzaak een getuige te horen. In de raadsvergadering van 18 augustus 1849 heeft burgemees ter Gutker te kennen gegeven dat het zijn verlangen was om af te treden en dat Johannes Cornelis Peeck zou worden voorgesteld als zijn opvolger. Vervolgens doet zich een witte ''cf -6 er u jn JraJ/n* -V srt 6+t, - aCe-t-t.. 07&C - Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2007

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2007 | | pagina 7