msfi M mmt 77S C +8cr$ efomH^Ugin t Abêije Qisdcm A« V iü s a in ffoJmti %ps. J-t^Wé <;e p«,% »y? v - V O r*J - bestaat niet meer. Op de plek waar de Heereweg een vrij scherpe bocht maakt, stond een oud huisje met daarin een winkeltje. Het stond leeg en in die dagen vestigde zich het jonge echtpaar Pot - Wehnes er zich. Th. Pot meubelmaker van beroep was een goed vakman en vooral in het repareren en herstellen van mooie kastjes e.d. toonde hij zich een meester. Men kon voor een complete huisinrichting bij hem terecht. Z'n echtgenote kon goed overweg met schaar, naald en draad. Alle geleverde vitrage en gordijnen werden desgewenst door haar op de juiste maat geknipt en genaaid. Vele jaren ging dat zo. Tenslotte wilde het gemeentebestuur het huisje weg hebben om het uitzicht op het gevaarlijke kruispunt te verbe teren. Men kon elkaar 'vinden Het oude spulletje werd ge sloopt en even verder verrees een prachtige nieuwe zaak met woning. Daar is Theo nog een aantal jaren doorgegaan maar nu ook alweer lange tijd voort gezet door zoon Hildo die met z'n echtgenoot een prachtig middenstandsbedrijf runt. Dit is het verhaal van het wel en wee van de 'dertigersin Catrijp. Thans vele jaren later terugziende op die periode, is te zien dat alleen de huizen goeddeels zijn gebleven, maar de bewoners van toen voor ver reweg het grootste deel 'vertrok ken'. Het is altijd boeiend, vooral voor degenen die de mensen nog gekend hebben, hen in de geest voorbij te zien trekken. Het was de tijd dat letterlijk iedereen iedereen kende in ons dorpje van 2000 inwoners, een voudige mensen met ieder z'n eigen manieren. De stolpen hebben zich goed gehouden in deze 70 jaar. Er stonden er zeer veel, wel 32. Nadien zijn er slechts 4 gesneu veld. Drie gesloopt en 1 ver brand. Het doet onwezenlijk aan, dat op dat kleine stukje Schoorl 26 melkveehouders geteld werden. Het melkvee is allemaal weg. Alleen C. Gutker heeft nog een paar zogenaamde weidkoeien. Wat de mensen betreft, is het opvallend dat er toen zoveel 'droogbloeierswaren. Er was kennelijk weinig belangstelling voor de 'paren'. Een reden kan geweest zijn, dat het econo misch zo slecht ging. In 1929 brak de crisis uit. In dat jaar schoten de prijzen voor alle land- en tuinbouwproducten in een zeer snel tempo naar een dramatisch dieptepunt. Wellicht heeft menigeen gedacht op deze basis is het niet verant woord een gezin te stichten. Een andere reden kan zijn dat men weinig in 'de Wereld' kwam. Pastoor Nieman was hier van 1908 tot 1937. Zijn streven is altijd geweest bij elkaar te blij ven in ons dorp en zo mogelijk de 'boze wereldbuiten te houden. Misschien wel onbe doeld zal toch dit standpunt er toe hebben bijgedragen dat er zo weinig huwelijken werden gesloten. Een gunstig gevolg van het bovenstaande was wel dat er naar verhouding betrekkelijk weinig armoe is geleden. Juist de grote gezinnen met kleine kinderen hadden het toen moei lijk. Toevallig waren die er niet veel in dit deel van Schoorl. In tegenstelling tot tegenwoordig bleven de kinderen die niet trouwden altijd bij vader en moeder. Samenwonen werd toen als een grote schande gezien en kwam sporadisch voor. Zo is dat stukje Schoorl de beruchte dertiger jaren nog betrekkelijk goed doorgekomen. Met vriendelijke dank aan de vele 'medewerkers'. Maart 2006 Piet Bijl Cultuur-historische Vereniging Scoronlo - Catrijp - mei 2007

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2007 | | pagina 31