CULTUUR HISTORISCHE VERENIGING SCORONLO BESTUUR Voorzitter: Ela Hulshoff, Middenweijdt 23 1871VH Schoorl, tel 072 509 14 81 pietenela@planet.nl Secretaris: Anton H. de Vries, Campergeestweg 12 1871 GV Schoorl, tel. 072 509 35 60 Penningmeester: Abe IJssels, Kemphaanweg 20 1873 JH Groet, tel. 072 509 37 01 a.ijssels@quicknet.nl Bestuursleden: Martien Mol, Postbus 60 1870 AB Schoorl, 072 509 58 25 Henk J. Snip, Heereweg 321z 1873 GC Groet, tel. 072 509 17 13 Wouter Hartman Kok Molenweg 5,1871 CD Schoorl Losse nummers 2,50 Contributie: 13,- per jaar Bank: Rabobank Schoorl Rek.nr. 14.69.10.060 De Cultuur Historische Vereniging Scoronlo streeft ernaar 3 keer per jaar een periodiek uit te geven, voor leden en belangstellenden. Redactie: Henk Boekei 072 509 13 63 Rob Boer 509 26 29 Bauwe van Dijk 509 40 22 Nic Out 509 21 77 Redactie-adres: Achterpad 20,1871 HC Schoorl E-mail: bauwevan.dijk@hccnet.nl Foto's Truus de Vries, Fam. Bijl, Wil Janssen Druk: Omslag: drukkerij Van Ketel Binnenwerk: drukkerij Gerja Met dank aan: Rabobank Bergen - Cor van Tol ISSN 0928 799X IN MEMORIAM PIET BIJL (Schoorl, 11 oktober 1915 - Schoorl, 12 november 2006) Toen het vorige nummer juist bij de drukker lag bereikte ons het overlijdensbericht van Piet Bijl. Overleden in Hoog Duinen Zorgcentrum aan de Heereweg 169 te Catrijp, recht tegenover nummer 160 waar hij zo ontzettend lang met zijn vrouw Bertha heeft gewoond, naast de oudste van zijn tien kinderen. Hij is begraven op het parochiekerkhof van de Joannes de Doperkerk aan de Heereweg 171, schuin tegenover zijn oude huis. Nog voor het jaar ten einde was overleed ook zijn vrouw Bertha Bijl-Mors na een samenzijn van bijna 70 jaar. Door verval van hun krachten na een deugd- en arbeidzaam leven moet de buurtschap Catrijp en het dorp Schoorl het nu doen met de herinneringen aan deze trouwe mensen. Daarmee heeft Piet het ons niet moeilijk gemaakt door zijn regelmatige bijdragen aan het plaatselijke parochieblad De Duinvoet en onze perio diek. Het was op latere leeftijd zijn hobby geworden verhalen te schrijven over het reilen en zeilen van de kleine gemeen schappen in en rond het dorp uit een tijd die we nu voorna melijk uit verhalen gaan kennen. Hij deed dat nauwkeurig en met oog voor detail. Men kan op grond van de genoemde plaatsbepalingen concluderen dat het leven van Piet Bijl zkh heeft afgespeeld op een geografisch beperkt gebied. Een veilig en vertrouwd gebied. Uit zijn stukjes leren we echter ook een Piet Bijl kennen die leefde in een wereld die groot was. Wat de verhalen namelijk bijzonder maakte was de balans die hij vond tussen de aandacht voor het individu, diens relatie tot zijn omgeving en het maatschappelijke. Dat kon zijn het kerkelijk leven, de werkomgeving, het gemeenteleven of het gezin. Door zijn grote belangstelling voor alles wat ook buiten Schoorl gebeurde wist hij niet alleen de anekdote te ontstijgen, maar eigenlijk ook het louter plaatselijke. Met de mildheid en de humor waarmee hij de eigenaardigheden, de goede en zwakke kanten van de ploeterende mensen, hun vreugdes en verdriet beschreef, vaak in een paar woorden, deed hij hen recht en werden zijn verhalen aangename kost. Het was te merken dat Piet Bijl dat wat de katholieke wereldgodsdienst in de kern voorstaat namelijk rechtvaardigheid en mededogen, op zijn wijze zich had eigen gemaakt. We spreken voor heel het dorp als we schrijven dat het aangenaam was hem in ons midden te hebben gehad. We zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage aan het geschiedenisverhaal van deze omgeving. IN MEMORIAM CARRIE KROM - LAAN Enige jaren heeft Carrie ons redactieteam versterkt. En zij deed daarin datgene waar zij goed in was. Interviews. Ze liet de mensen praten en ontfutselde hen hun levenservaringen. Ze nam de interviews op zodat er een getrouwe weergave ont stond voor in ons blad. Na een aantal jaren vond zij het mooi geweest en zette een punt achter haar redactiewerk. Verleden jaar kreeg zij een ziekte waarvan ze niet meer herstellen kon. Dat zij ruste in vrede.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2007 | | pagina 2