|5 Van de redactie CULTUUR HISTORISCHE VERENIGING SCORONLO BESTUUR Voorzitter: Ela Hulshoff, Middenweijdt 23 1871VH Schoorl, tel 072 509 14 81 Secretaris: Anton H. de Vries, Campergeestweg 12 1871 GV Schoorl, tel. 072 509 35 60 Penningmeester: Abe IJssels, Kemphaanweg 20 1873 JH Groet, tel. 072 509 37 01 a.ijssels@quicknet.nl Bestuursleden: Martien Mol, Postbus 60 1870 AB Schoorl, 072 509 58 25 Henk J. Snip, Heereweg 321z 1873 GC Groet, tel. 072 509 17 13 Wouter Hartman Kok Molenweg 5,1871 CD Schoorl Losse nummers 2,50 Contributie: 13,- per jaar Bank: Rabobank Schoorl Rek. nr. 14.69.10.060 De Cultuur Historische Vereniging Scoronlo streeft ernaar 3 keer per jaar een periodiek uit te geven, voor leden en belangstellenden. Redactie: Henk Boekei 072 509 13 63 Rob Boer 509 26 29 Bauwe van Dijk 509 40 22 Nic Out 509 21 77 Redactie-adres: Achterpad 20,1871 HC Schoorl E-mail: bauwevan.dijk@hccnet.nl Foto's Henk Snip, Rob Boer, Oude ansichten van Schoorl-2 Druk: Omslag: drukkerij Van Ketel Binnenwerk: drukkerij Gerja Met dank aan: Rabobank Bergen - Cor van Tol ISSN 0928 799X Hierbij een nieuw nummer van Scoronlo. De dertigste editie sedert de oprichting van onze vereniging. Er is weer flink gespit in het verleden van Schoorl en vrijwel alle soorten van bronnen zijn daarbij aan geboord. Daar zijn archieven, tekens en sporen in het veld en persoonlijke herinneringen. Voor de oudste lokale geschie denis zijn we aangewezen op de bedoelde sporen. Dit ligt in Schoorl niet zo eenvoudig omdat het zand daar in de loop der jaren flink gewaaid heeft en de oudst bewoonde plekken bedekt heeft. Bij zandafgravin- gen willen de sporen wel eens tevoorschijn komen en dat is in 1939 het geval geweest. Het is de moeite waard de resultaten van het toen gedane onderzoek ook lokaal vast te leggen. Dit wordt in een van de artikelen gedaan. De vaklui noemen het geen geschiedenis maar arche ologie. Terzij de zij hier gewezen op een verse website www.schattenonderjevoeten.nl, die handelt over de archeologie in ons gebied. Verder is er een artikel dat grotendeels is opgedolven uit het gemeentearchief. Het behelst geschiedenis van het dagelijkse leven. Een tak van bedrijf waar geschiedschrijvers tot voor kort niet zoveel aan dacht aan besteedden. Zo gin gen schoolboekjes vooral over politieke geschiedenis. Daar is de schrijver van het bedoelde artikel ook niet helemaal aan ontkomen. De mensen die de zaken beslissen passeer je niet gemakkelijk. Verder een stukje geschiede nis uit persoonlijke herinnering. Dit is in het algemeen meer levendig dan wat uit het archief komt. Veel lezers zullen ook nog wat herkennen. Een dergelijk artikel zou eigenlijk in geen nummer mogen ontbreken. Lezers die uit het verleden iets te vertellen hebben, zijn bij de redactie erg welkom. De herin nering kan zelf opgeschreven worden, maar kan indien u tegen het schrijven opziet ook vastgelegd worden in de vorm van een interview met een van de leden van de redactie. Omdat Scoronlo een betrekkelijk onbekende naam is en laatst in de Duinstreek werd gewezen op het verdwijnen van de naam Camperduin is een artikel over de naam Schoorl opgenomen. Voor een deel herhaling van een stuk dat in de eerste uitgave stond. Voor het volgende nummer houden we voor u tegoed een artikel in de serie stichtingen en verenigingen over de Stichting behoud historisch Landschap Bergen Egmond Schoorl, een zeer jonge rechtspersoon. Tenslotte nog twee verwijzingen naar oude nummers. In het hui dige nummer komt het oudste openbaar vervoer in Schoorl aan de orde met een beknopte behandeling van de stoomtram. In oude edities is daar meer over te vinden. Ook wordt hier onder de Schoorlse predikant ds. Fetter genoemd. Hij heeft in de eerste nummers van Scoronlo persoonlijke herinne ringen opgeschreven. Hij blijkt erg goed te kunnen schrijven en zijn gedachten te ontwikkelen. Bepaald de moeite waard om er de aandacht op te vestigen. De redactie FOTO VOORPAGINA De boerderij Onderweg 23 voor de sloop in 1975. Piet van der Aarde was de bewoner. Op de voorgrond de doorloop melkwagen van Ger Bakker. INHOUD Van de bestuurstafel 1 Schoorl krijgt moderne voorzieningen 2,3,4, 5 Een middeleeuws huis in de duinen bij Hargen 6, 7 Schoorl en zijn namen 8, 9,10 d'Onderweg in d'oorlog 11,12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 2