'em -ng*» e^am M&JftgM t 'mme, De brik De bezetting van de boerderij Het gezin Slot i/tll 'p f - g:> Zeer snel na de bezetting volgde het verbod om met auto's te rij den. Wij hadden een brik, dat is een koetsje. Die werd gebruikt voor de kerkgang op zondag, voor moeder en nog enkele oudjes. Die kreeg het nu druk. Trouwtjes en rouwtjes, familie bezoek, dopelingen, St. Nicolaas iedereen leende de brik. In 1943 zaten we weer in de prijzen. Onze boerderij bleek geschikt te zijn om onderdak te bieden aan de cavalerie. Dors en achterom, alles moest ontruimd worden en buitengezet. Er kwa men 6 paarden op rij op de dors en 3 Poolse wagens buiten. We leefden betrekkelijk gemoede lijk met de soldaten en af en toe een Feldwebel. Eén keer ging het fout. Alle ochtenden ging de club op stap en om 12 uur weer thuis. Paarden hooi en water geven. Water haalden ze met emmers uit de buitenpomp. Ze liepen dan over een straatje (pas geschrobd door Bertha) met niet al te schone laarzen. Bertha keek niet vriendelijk en mompelde iets van 'modderpoten\ Verder niets. Zondagochtend kwam echter Freek Gutker op bezoek. Freek was de schakel tussen de militaire en de burgerlijke over heid. Maandag worden jullie beiden om 10 uur verwacht bij de Ortscommandant zei hij. We voelden ons niet gerust. Wij maandag naar 'Klein Zwitserland" waar de staf huisde. Een norse soldaat leidde ons naar de zaal. Daar zat de baas op zijn troon. Wij moesten vlak bij de deur plaatsnemen. Hij keek ons met een vernieti gende blik aan. Als een lawine stortte hij zijn gal uit over het onbeschofte gedrag van de Frau die een goed soldaat bele digde. Hij sprak zeer 'schnell". Eindelijk uitgeraasd dachten wij aan de woorden van Vondel: 'en ieder speelt z'n rol". Onze hoofden bogen steeds dieper. Met een verachtelijk gebaar beduidde hij dat het onderhoud beëindigd was. In diepe stilte voerde de soldaat ons af. Wie mocht denken dat al die vervelende perikelen van de oorlog een verlammende invloed op het gezinsleven zou hebben heeft het mis. Wij trouwden in mei 1941. Moeder, zus Alie en broer Klaas verhuis den naar de woning naast de boerderij (thans Ruud en Femke Koning) en Bertha deed haar intreden in de hoeve. Dat bleek een warm en vruchtbaar nestje te zijn. Nadat in '42 en '43 2 gezonde dochters arriveerden, werd in oktober '44 bij een flik kerend kaarsje met assistentie van de oude dokter Heringa de stamhouder geboren. In de hon gerwinter verbleven 2 meisjes uit Amsterdam bij ons (de ken nis is nog aan). In Alkmaar was wel eens een razzia. Dan kregen wij 2 jongens te 'overnachten". Honger hebben wij nooit geleden. Bakker Nottelman van Schoorldam (later bakker- Bakker bracht alle dagen genoeg brood. De knecht van Nottelman haalde iedere och tend bij ons een emmer melk. Dicht bij ons stond een leeg staande boerderij. Daar lag ten behoeve van de weermacht een ontzaglijke hoeveelheid bruin kool op het erf, een soort briket. In gedachten bij het verhaal van Jantje en de volle pruimen boom, bracht ik er 's avonds nogal eens een bezoek met een kruiwagen. Thans, terugziende op deze periode, mag geconcludeerd worden dat we er goed van zijn afgekomen. Door het feit dat hier geen directe oorlogshande lingen gebeurd zijn, mogen we dankbaar zijn. December 2003 Piet Bijl Aanwinsten en schenkingen aan de vereniging sedert het laatste nummer Uit de nalatenschap van wijlen mevrouw I. van Lume (Laanweg) "...EN NEDERLAND LACHT" (vierde deeltje). Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit Noordholland en Westfriesland ver zameld door Okke Haverkamp. Uitg. Rutgers, Naarden, 1946. "Schets van het Westfriesche Dialect", K. Kuiper (Technisch Leeraar te Warmenhuizen). Uitg. Studie-cen trum voor het Westfriesche dialect, Warmenhuizen, 1952. "Hé, is dat Westfries?", H. Langedijk, uitg. West-Friesland, Hoorn, 1971. "Schagen door de eeuwen heen". Dr. Mr. J. Bregman, Druk Meijer, Wormerveer, 1965. (boeken in beheer bij Henk Snip). 2. Van de heer Piet J. Bijl (Hoogduinen - Catrijp)) Het draaiurenboekvan een polder gemaal vermoedelijk van de polder Oudburg. Tot 1912 bijgehouden door P. de Geus. Daarna door motordrijver Jan de Vet, geboren 27 mei 1890 te Bergen NH. Het boek loopt tot maart 1945 en bevat de duizenden draaiuren van de motor, de verstookte kolen in kilo's of in mud uitgedrukt en de peilstanden van de polder. Uit de notities valt op te maken dat de polder een keer onder water is komen te staan. Het boek is indertijd door Bijl aangetroffen op de zolder van het pand aan de Duinweg nr. 22 en hij heeft het bewaard (heden in beheer bij Henk Snip). 3. Van de heer Tak Een notulenboek van vergaderingen van de Kerkenraad van de Hervormde Kerk van voor W.O. II (onder beheer van de secretaris) 4. Schenking van de executeur-tes tamentair de heer Vermeulen uit de nalatenschap van mevrouw I. van Lume (Laanweg). Een particulier fotoalbum en enige stukken van (Westfriese?) klederdracht. Mevrouw T. Muelinkzal assisteren de kleding op de juiste wijze te behandelen (onder beheer voorzitter). Cultuur-historische Vereniging Scoronlo november 2006

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 15