Van de bestuurstafel Onze vereniging telt heden 253 leden. We kunnen dus stel len dat we langzaam groeien. Samen met deze leden ziet het bestuur het belang om binnen de gemeente Bergen gericht te blijven op de plaatsen waar we wonen - Schoorl, Groet, Camperduin - om de eigen heid en het karakter van plaats en omgeving zoveel mogelijk te bewaren en te handhaven. Zonder hier nu uitgebreid op in te gaan stellen we ons teweer tegen plannen als een Marina Petten en een hoogopgaande nieuwbouw in het centrum van Schoorl. Dichter bij huis heeft het bestuur echter ook een aantal zorgen die met haar mate van vitaliteit te maken heeft. In de eerste plaats blijft de behoefte aan een eigen ruimte, hoe gering ook. Allerlei histo risch materiaal ligt bij de ver schillende leden thuis in bewa ring en het noodt niet uit meer te accepteren. Onvermijdelijk gaat dus voor het nageslacht interes sant materiaal verloren. We heb ben een poosje in de Boekenkas aan de Heereweg 4 mogen vertoeven maar op een weinig verkwikkelijke wijze is aan dat samengaan een einde gekomen. Het is hier nu de plaats om onze sponsor en bestuurslid de heer Martien Mol te danken voor zijn belangeloze inzet. We zijn verheugd dat hij zich blijft inzet ten om met ons een nieuwe plek voor de vereniging te vinden. De tweede zorg is een liefhebber te vinden die als bestuurslid voor kortere of langere tijd het verzor gen van het programma van de lezingen op zich wil nemen. Er is veel belangstelling voor de lezin gen en er valt een interessant programma te maken. Voor jongeren zou het een goede leerschool in organiseren zijn. Ik ga niet te ver door te stellen dat de sfeer binnen het bestuur goed is en de samenwerking en bereidwilligheid uitstekend. We onderhouden trouwens met meer en meer organisaties, zowel publieke als private een goed contact. Het maken van een goede website gaat ons jammer genoeg nog niet goed af. Daar zouden we best wat kenners bij kunnen gebruiken. We hebben als bestuur nu ook de beschik king over een PC en een beamer. Een bijzondere zaak waarbij we betrokken zijn is de ophef fing in december 2005 van de Tuinderijvereniging. Mevrouw Jannie Nieuwland heeft in ver band met die opheffing contact met ons gezocht wat erin heeft geresulteerd dat de archie ven van die vereniging onder beheer van Joop Muelink zijn gebracht. Bovendien heeft de vereniging een schenking van 828,55 ontvangen waar we zeer dankbaar voor zijn. Joop Muelink heeft zich voorgeno men in het voorjaar van 2007 een lezing over deze opgeheven vereniging te verzorgen. Hij zal daarbij gebruik maken van het Videojournaal Schoorl dat inter views heeft gemaakt met Jannie Nieuwland en Klaas Stam. Nog een bijzonderheid is dat het honderdste videojournaal werd opgenomen. Het bestuur realiseert zich steeds weer hoe belangrijk het is in deze moderne en haas tige tijd verhalen en portretten van de bewoners vast te leggen die hier al heel lang wonen. Het is moeilijk te beseffen dat wat nu onbeduidend mag lijken later van veel waarde zal blijken. Degene die daar toch oog voor hebben en daar hun tijd aan willen geven mogen we best dankbaar zijn. Als vereniging zijn we nu gerangschikt bij de dienst der Belastingen als een 'goede doe len' vereniging. Dat wil zeggen dat we geen belasting hoeven te betalen omdat we een volledige rechtspersoon zijn die optreedt zonder winstbejag. De schoon zoon van ons bestuurslid Henk Snip, de notaris mr. E. Huisman heeft dat zo voor ons geregeld. Dan moet ik onmiddellijk ook vermelden dat we met notaris kantoor Wijnbelt (u weet wel, nummer 18) ook heel goede con tacten hebben. Ze staan ons daar met raad en daad bij. Ieder van de bestuursleden en de redactie leden heeft nu een kopie van de statuten. Indien u wat wilt weten op dat gebied schiet u hen maar aan. Voor wat betreft de lezingen heeft dhr. Schotten het tweede deel van zijn lezing over West Friesland verzorgd. Op 13 maart was Tom Bos onze gastspreker, één van de vrijwillige molenaars die Schoorl rijk is. In mei 2006 volgt dan onze jaarvergadering. Na de pauze van de vergadering is er een video presentatie over Hollands Noorderkwartier gemaakt door de NCRV. Op maandag 12 juni is de herdenking bij het monu ment van Kamp Schoorl aan de Oorsprongweg. De heer Willem Messchaert, voorlichter bij het Hoogheemraadschap verzorgt een lezing in september. De monumentendag in september wordt samen met de gemeente voorbereid. In oktober zal in samenwerking met inloophuis "Commer-In" in de persoon van de heer Henk Stapel, beheerder en verenigingslid, een exposi tie komen waarin Scoronlo een belangrijke rol zal spelen. Over een passend onderwerp heeft het bestuur nog geen beslissing genomen. ELA HULSHOFF Cultuur-historische Vereniging Scoronlo maart 2006

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 3