3 j mf Jxé zy^ .+&sr^ ]C Van de redactie Inhoud Tutu vëfjj >Gro Ofo/rs ZAreAttytdar ifjtm J&fndt\d)<~A ibdije Ot'&dem rr77jy. ymmcfr/ BESTUUR Voorzitter: Ela Hulshoff, Middenweijdt 23 1871 VH Schoorl, tel 072 509 14 81 Secretaris: Anton H. de Vries, Campergeestweg 12 1871 GV Schoorl, tel. 072 509 35 60 Penningmeester: Abe IJssels, Kemphaanweg 20 1873 JH Groet, tel. 072 509 37 01 Bestuursleden: Martien Mol, Postbus 60 1870 AB Schoorl, 072 509 58 25 Henk J. Snip, Heereweg 321z 1873 GC Groet, tel. 072 509 17 13 Wouter Hartman Kok Molenweg 5,1871 CD Schoorl Verspreiding losse nummers prijs 2,50 Contributie: 13,- per jaar Bank: Rabobank Schoorl Rek.nr. 14.69.10.060 De Cultuur Historische Vereniging Scoronlo streeft ernaar 3 keer per jaar een periodiek uit te geven, voor leden en belangstellenden. Redactie: Henk Boekei 072 509 13 63 Rob Boer 509 26 29 Bauwe van Dijk 509 40 22 Nic Out 509 21 77 Redactie-adres: Achterpad 20, 1871 HC Schoorl E-mail: bauwevan.dijk@hccnet.nl Foto's Henk Snip, Piet Bijl, Alpons Leijsen, Druk: Omslag, drukkerij Van Ketel binnenwerk: drukkerij Gerja Met dank aan: Rabobank Bergen - Cor van Tol ISSN 0928 799X Het nummer dat u nu in handen heeft telt minder bladzijden dan de voorgaande uitgaven. Er zit ook een behoorlijk lange tijd tus sen het laatste nummer en dit. U hoeft zich echter niet ongerust te maken: we gaan gewoon door met het samenstellen van de periodiek. De tijd leek de redactie het laatste jaar echter als zand tussen de vingers door te lopen. U bleek zich ook niet ongerust te maken over het uit blijven van nummer 29. Behalve de vaste medewerkers, de heren Piet Bijl en Henk Snip stelde gelukkig niemand de vraag waar het volgende nummer bleef. Begrijpelijk, want we weten dat het verleden blijft en dat met het verstrijken van de tijd het verle den alleen maar groeit. Het enige probleem hierbij is, zo kunt u uit het stuk van de voorzitter halen, dat veel van het tastbare waar aan we ons kunnen vasthouden verloren gaat. Dat verloren gaan wordt opgevuld met mythes en legenden. En we weten dat slechts goed te voorspellen valt op grond van feiten uit heden en verleden. Vooruitgang is mogelijk door als het ware ach terwaarts voort te gaan. Dat is ondermeer de les uit het artikel van Tom Bos over de molens. En die wijsheid kunnen we ook halen uit de artikelen van Piet Bijl over de tuinbouw uit vroeger tijden. Dat gaat over mensen die ondernemend en nijverig op allerlei wijze en vaak inventief hun dagelijks brood op tafel trachten te krijgen. Die les zit weer niet in het artikel van Henk Snip die zich gewoon afvroeg hoe die steen in het duin daar komt. Uit dat artikel valt te halen dat je helemaal niet ver hoeft te gaan om interessante dingen te beleven. Het beleven, de sensatie, de kick vind plaats in je eigen hoofd. Of je nu in Tibet bent of aan de Hargerzeeweg, het gaat er hele maal om hoe je die buitenwereld in je eigen kop verwerkt. In hoe verre je in staat bent indrukken te vertalen in inzicht en 'zien' en aldus de sensatie van verwonde ring, van spanning op te roepen. Zo kunt u ook uw fantasie laten werken bij de korte geschiede nis van de daggelder Jacob Zijp in het stuk Schoorlse mensen. Er wordt in Noord-Holland veel aan geschiedenis gedaan. In de serie over verenigingen en stich tingen op dat gebied het artikel over het oude Genootschap West-Friesland. In dat artikel zit een verwijzing naar het inter net. Dat medium is een nieuw hoofdstuk bij het onderzoek en de beleving van de geschiedenis. Kijkt u eens op www.oerij.nl. En vandaar weer verder. Een nieu we wereld. Misschien moeten we over het internet eens een aparte rubriek opzetten. Voorlopig blij ven we onvervaard doorgaan met onze 'hard copy'. We hopen dat u met plezier dit nummer leest. DE REDACTIE Van de bestuurstafel 1 Waarom moeten we molens behouden? 2-3 De tuinbouw in vroeger tijden (1) 4-5 De tuinbouw in vroeger tijden (2) 5-6-7 Westfries Genootschap 7-8 Gelezen in 8 Schoorlse mensen 9 Een blok basalt 10 -11 Schoorlse Courant 12 1940 half gedempte plas van nu, was toe& het zoveelste gat vol ellende. - 1 f Uit: Weslt-Friesland het land waar y&ij/ wonen. 0 rfc-'-u- lie pag. 7-8 Westfries Genoonrs'qnap Toen in 1675 half West-Friesland onder water kwam te staan tengevolge van de dijkdoorbraak bij Scharwoude, brak ook de Zwaagdijk door. De schilderachtige, sinds

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 2