SCHOORLSCHE COURANT ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD No. 1. Zaterdag 9 April 1921. Ie Jaargang. Bij het verschijnen van het eerste nummer. VOOR SCHOORL EN OMSTREKEN ABONNEMENTEN. Voor Schoorl Fraacö per post door geheel Nederland Afzonderlijke nummers Dit Blad verschijnt des Vrij COP1EÈN, ADVERTENTIES, r 3 maanden 65 ct. 90 10 advertentiën. Van 1 tot 5 regels Elke regel meer Bij groote contracten rabat. Advertentiën in te zenden voor Donderdagmiddag 4 nur. |an m. w. van de garde SCHOORL Eerstvolgend nummer zal een feuilleto^ worden opgenomen. Wij willen U even zeggen, wat dit nieuwe weekblad voor Schoorl bedoelt. Dit zal noodig blijken, omdat dit blad in vele opzichten niets gemeen heeft met andere bladen en wij juist aan dit verschil onze kracht ontkenen. Er zijn in onze gemeente vele vereenigingen, die alle op hun manier, als 't ware in isolement hun bestaan trachten te handhaven. Dit gaat dikwijls niet zoo gemakkelijk, omdat men door niet van eikaars streven op de hoogte te zijn, geen waardeering voor elkaar aan den dag legt, integendeel door onwetendheid en vooroordeel elkaar bestrijdt, daar waar .meer weten zeer. ze kér tot meer waardeering aanleiding zou zijn. Door de correspondenten der aangesloten vereenigingen zal het blad gevuld worden. Een 'ieder naar zijn aard zal U bekend doen worden met het doel en streven van zijn of haar vereeni ging; Het Schoorlsche weekblad is dus het ge meenschappelijk orgaan van de aangesloten ver- KSnSISkelijk zal ons blad zijn, d. w. z. dat geen politieke partij en geen adverteerder, met baatzuchtige plannen, beslag zal kunnen leggen op den inhoud van het blad; het zal onafhanke lijk zijn van iedere macht buiten de vereeni gingen om. Elke vereeniging zal verantwoorde lijk zijn voor hetgeen haar correspondent schrijft. Elke vereeniging is dus verantwoorde lijk voor haar eigen rubriek. De eene vereeniging heeft dus geen zeggingschap over en is ook met verantwoordelijk voor hetgeen de andere schrijft. Dit is de onderlinge verstandhouding. Naast al deze menschen, die voor copy zorgen, staat een viertal menschen die zorgen voor de plaatsing van deze copy, voor de correctie, voor de admi nistratie, de expeditie enz. Ten slotte vormen de redactie en ae correspondenten te zamen één commissie die alle voorkomende zaken regelt. Wij hopen door de groote verscheidenheid van den inhoud ons blad voor alle inwoners van Schoor! en voor menig oud dorpsbewoner bij wien de belangstelling voor Schoorl nog niet is uitgedoofd, een welkome en straks onmisbare gast te zijn. Wat de financiën betreft, u zult begrijpen dat dit voor ons een niet te onderschatten factor is en wanneer er menschen zijn die zich nu reeds als abonnenten willen opgeven, hiermede niet behoeven te wachten totdat de tijd dien wij ons voorstellen dat ons blad ter kennismaking gra tis zal verschijnen, is verstreken. Plaatselijk nieuws. Dezer dagen is een der oudste burgers onzer gemeente heengegaan: Cornells Klaver, de vo rige week op 85-jarigen leeftijd overleden en Maandag j.'l. in allen eenvoud ter aarde besteld. Een van die stillen in den lande, uit wier leven geen groote getuigenissen of daden zijn te ver melden, doch die in rustige tevredenheid met zijn handen voor vrouw en kinderen het dage- lijksch brood verdiende, werkende zoolang het hem dag was. Doch is het niet genoeg zeggend als de oud- geworden vader door zijn volwassen en ook weer getrouwde kinderen tot het einde toe ver zorgd werd en de heele buurt met „opa's" heen gaan hartelijk meeleefde? In zulke gevallen voelt men toch nog weer eens goed de waarde van het ouderwetsche ge- zins- en buurtgemeenschapsleven. 12500.- 23960.- 23940.- 23050.- 23000.- 23000- w 22800.— i ea B - 22699.— i? t .-„ 21960.— •gemeente. feit den aannemer P. "het wel zijn te zijn oude meer zal voldoen .woordigen tijd um X4sten Haart j I js door den architect K. p: Zuurbier namens devermuging voor Volks huisvesting „Schoorl"alhier aanbesteed het bouwen vïii'twée dubbele arbeiderswoningen. Raming 23000.—. Er is ingeschreven als volgt: C. Koel, perceel B C. Kriller, perceel- A en B - R. v. Essen, perceel A en B A. Koostens, perceel A en B M. Groen, perceel A en B A. Ruis, perceel A en B - Schotvanger en de wkver, perceel A eir.B Th. Kneynsbergen, perceel P. den Das, perceel A en Allen aannemers uit de Het werk is opgedragen den Das voor de som van Een verblijdende vernemen dat de Heer T. zaak laat afbreken zetten een grootere aan de eiscnen die in hieraan gesteld kunnen Het café van den Heer Mpuin is overgegaan in handen van M. C. Kroc* Mz. van Oud- Tcarspèl. Maandag 4 April werden door onzen dorps genoot, den Heer Jb. Mooij, de eerste asperges op de veiling te Alkmaar aangevoerd. Woningbouw cn Volksgezondheid. Beide woorden zijn in den fegenwoordigen tijd bijna onafscheidelijk aan elkander verbonden en geven in alle kringen groote reden tot eene be zorgdheid. Bijna geen onderdeel van het groote vraagstuk „armoede en welvaart" dat zoo om eene oplossing vraagt, als de wonmgellende. Over heel de wereld houdt men er zich mede be zig, doch ondanks dat, zijn'de resultaten niet van dien aard dat het volk met eenige gerus - heid de toekomst kan afwachten. Integendeel, want het woningtekort neemt nog steeds toe. Statistieken, tentoonstellingen, studiereizen, congressen, zij hebben ons nog geene oplossing kunnen geven. Laat men intusschen alle maat regelen en middelen beschikbaar stellen om m massa te bouwen. Een woning voor elk gezin js niet alleen van belang voor ae gezinnen, maar ook van onschat bare beteekenis voor de maatschappij. De woningmisère is thans zoo, dat eene inzin king van het individu in de groote steden al reeds valt waar te nemen. Ook onze plattelandsdorpen gaan m deze met vrij uit. Vele gezinnen die ,jo hun woonkamer zonder lucht en weinig licht moeten wonen, sla pen, eten en koken. Voor de béwoners is dit heel gewoon, dat voor ouders en kinderen des nachts het toch al zoo poovere woonvertrek moet dienst doen als slaapkamer. Uit hygiënisch oogpunt zou de dokter over zoo'n toestand U beter inlichten. Voor alles moeten er dus woningen worden ge bouwd enzeer goede woningen. Geld be steed voor het bouwen van woningen, m overeen stemming met de verlangens van den arbeider, die de woning, na volbrachten dagtaak, als ver blijfplaats beschouwt waar hij het liefst met zijn gezin vertoefd, dat geld brengt in moreel en ze: delijk opzicht, honderdvoudig zijn rente op. Wij kunnen dan ook niet anders dan toejuichen dat Schoorl een vereeniging bezit welke m het be lang van de Volkshuisvesting haar werk ver richt. In voorjaar 1920 kwamen tien woningen gereed. Eenige weken geleden zijn weder vier woningen aanbesteed waarvan de uitslag is ver meld onder Plaatselijk nieuws. Ik zal trachten- U een voorstelling te geven wat er gebeuren moet als een vergadering van een Woningbouwvereeniging een besluit neemt een aantal woningen te laten bouwen. Op de vergadering, waar een dergelijk besluit valt, wordt als regel aan het bestuur opdracht gegeven met uitgewerkte plannen op een vol gende vergadering te komen. Het eerste werk van het Bestuur is nu in overleg te treden met een architect, welke belast wordt met het maken van de plannen. Deze maakt ze in overleg met bet Bestuur, en wel zoo, dat zij voldoen aan de eischen, die door bewoners gesteld worden. Voor op moet staan, dat de te bouwen woningen veel lucht en licht hebben. Hieraan ontbreekt aan de bestaande woningen, waar arbeiders met hun gezin in moeten wonen nog zeer veel. Heeft de Architect een plan ontworpen, dat de goedkeu ring van het bestuur kan wegdragen, dan wordt door eerstgenoemde een prijsberekening ge maakt, wat de woningen ongeveer zullen kosten. Daarna wordt opgemaakt een exploitatiereke ning. Hierin wordt bepaald, wat de huurprijs zal moeten zijn voor de te bouwen woningen. Is dit alles gereed, dan wordt weder een leden vergadering bijeengeroepen om de ontworpen plannen te bespreken en de huurprijs naar voren té brengen. Met gegronde aanmerkingen van de leden wordt door het Bestuur rekening gehou den. Gaat de vergadering met de ontworpen .planney- accaoréu^oowordt de Archnpc» ïnetjhe» werk belast, door het bestuur opgedragen ÖFm- dere werkzaamheden te verrichten. In den regel wordt aan het Bestuur opgedragen uit te zien naar bouwterrein en dit zoo noodig aan te koo- pen. Dit is een punt wat terdege serieus behan deld dient te worden. Allereerst dient het zich af te vragen, waar is het bouwen het meest nood zakelijk, is dit uitgemaakt, gaat het zelf of draagt men den koop op aan een ander. Lrworat dus in dat gedeelte, waar de woningen noodig zijn naar bouwterrein uitgezien, hier dient ook weer gelet te worden, hoe oi de woningen ge plaatst kunnen worden ten opzichte van de windstreken. In het uiterste geval als met an ders mogelijk is zullen de woningen gebouwd worden met de ramen van de huiskamers op bet Noorden, want zon hebben wij in onze huizen zeer noodig. Zijn de perceelen uitgezocht, dan verzekert het bestuur zich door aankoop onder voorbehoud dat de overdracht plaats zal vinden als de benoodigde gelden door de vereeniging van het Rijk ontvangen zgn. Zijn de teekenmgen, bestekken, exploitatierekeningen enz. gereed, zoo worden deze door het Bestuur aan den gemeen teraad toegezonden met een begeleidend sehnj- veti waarin zij verzoekt voor haar bij het Rij aan te vragen een bouwvoorschot en een gcond- voorschot, dat wil zeggen een bedrag, hetwelk het bestuur meent noodig te hebben voor den bouw van het aantal woningen, die gebouwd zullen worden en den aankoop van grond met verdere uitgaven. Algemeen Welzijn. Indien er ééne plaatselijke vereeniging is, die reden heeft om zich te verheugen over de ver schijning van het eerste nummer van dit ge meenschappelijk weekblad voor al onze dorps- vereenieingen, dan zeker de vereeniging Alge meen Welzijn! Sedert jaren toch was op meer dan eene ver gadering van haar Bestuur, en van verschillen, de harer commissies, doch evenzeer wanneer al hare leden bijeenkwamen, de wenschelijkheid van zulk een algemeen orgaan ter tafel geko men. ja had dit herhaaldelijk een punt van ernstige gedachtenwisseling uitgemaakt. En zie, nadat als gevolg daarvan den vongett zomer het bestuur het voorste tot eenproeve van zulk een uitgave slechts enkele malen por jaar waagde, is daaruit voortgekomen, dat op

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 15