heeft als doel het Westfries Museum in Hoorn te steunen. - De Stichting ter bevordering van het Creatief gebruik van het Westfriese dialect houdt zich bezig met het schrijven van verhalen en liedjes. Zij geeft het kwartaalblad "Skroivendevort" uit. - De Stichting Projector stimuleert producties en beheert een uitgebreid film-, video-, foto- en dia-archief. - De Stichting Westfriese Families verzamelt stamboomgegevens over bekende en minder bekende West-Friese families. De stichting beschikt over een uitgebreid kaartsysteem en geeft een blad uit voor ongeveer 750 abonnees. - Dan is er de Commissie Geschiedschrijving. Deze heeft ondermeer in november 2003 te Enkhuizen een symposium georganiseerd met acht inleidingen van hoge kwaliteit op het gebied van geschiedenis en archeologie. Zie hiervoor www.westfriesgenootschap.nl. Zij heeft tot taak onderzoek naar de historie van het gewest te bevorderen.Voorts wordt een cultuurhistorisch tijdschrift uitgegeven, 't Vierkant met een eigen redactie. En ongetwijfeld zullen er nog wel meer commissies zijn en afvaardigingen in verschillende andere organisaties op dit terrein. In de besturen en redacties komen we geen mensen uit Groet of Schoorl tegen. Wel heel veel namen die we hier in Schoorl ook kennen. Waarmee gezegd wil zijn dat de Omringdijk in geen geval nog een natuurlijke scheidingsfunctie inhoudt. Het is dan ook een provinciaal monument. Schrijf je Westfries of West-Fries? De officiële spelling van het Nederlands schrijft West- Fries en West-Friese voor: een West-Fries dorp en een West-Friese man. Maar bij een eigennaam kan dit anders zijn: het Westfries Genootschap en de Westfriese Omringdijk. Dit zijn namen die zijn gegeven voordat de laatste spellingswijziging vastge steld door de Nederlandse Taalunie werd ingevoerd. Het is ook West- Friesland aan de westzijde van West-Europa. Zo is ook de traditionele naam Westfriezendag die de eerste zaterdag van september gehouden wordt. De nieuwe mediamiddelen dwingen tot aangepaste benamin gen, zodat we inderdaad moeten gebruiken www.westfriesgenoot- schap.nl. West-Friesland heeft een geschiedenis die nog heel veel openlaat voor onderzoek en publicatie. De Omringdijk suggereert een gesloten gewest maar haar inwoners geven niet de indruk dat het gebied bepalend is voor hun identiteit. De associatie die opkomt bij het woord West-Fries is die van klederdracht en dialect. Het gebied heeft echter veel meer te bieden. Het is goed dat deze vereniging daar zoveel aandacht aan geeft. Wie lid wil worden kan een briefje sturen naar Wèstfries Genootschap, Timmermansgildehuis, Postbus 2125,1620 EC Hoorn of zich via genoemde website melden. B.A. VAN DIJK Gelezen in het genealogisch orgaan Hollands Noorderkwartier van juni 2004, nr 58 op blz.55: "in slavernij gevangen", waarin o.a. het volgende is vermeld. Bij besluit van 3 septem- berl691 wordt aan de burge- meesteren van Schoorl toege staan het bedrag onbekend om welk bedrag het gaat) te gebruiken tot verlossing van Cornelis Daenen die tot Tunis als slaaf is opgebracht. Onder beding dat, als de verlossing niet doorgaat verwege dood of anderszins, de regenten van Schoorl het bedrag restitueren en ter dispositie van de edelacht bare heren te laten bij acte van quitantie daar van, bij Cornelis Wieringh en Johannes Bilderbeek, gepasseerd sept. 1691. De verlossing van Daenen laat lang op zich wachten. Op 12 augustus 1698 is het geld in de ijzeren kist gelegd en heb ben de burgemeesters besloten dit nog een jaar te bewaren tot "lossinge" van Cornelis Daenen. Bron: RAA, Stadsarchief: inv. nr. 131, 1648-1658, met een kleine zak agenda groot ca. 12-8 cm; inv. nr.132,1670-1682; inv. nr. 133, 1683-1706. Onder dankzegging aan A. Stierop - Impink Cultuur-historische Vereniging Scoronlo maart 2006

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 11