Het Westfries Genootschap In de serie over verenigingen, stichtingen en werkgroepen die binnen de gemeente Schoorl actief bijdragen aan haar cultuur historische waarde besteden we ditmaal aandacht aan de ver eniging het Westfries Genootschap of zoals haar officiële naam luidt Historisch Genootschap "Oud West-Friesland". Het werk gebied van de vereniging omvat het gebied binnen de Westfriese Omringdijk en volgens haar statuten het grondgebied van de direct aan de buitenzijde van de Westfriese Omringdijk gelegen gemeenten, alsmede het grondgebied van de gemeente Wieringen. Het is op grond van die omschrijving twijfelachtig of de huidige gemeente Schoorl tot het werkgebied van het Westfries Genootschap gerekend kan worden. (Bij de oude gemeente Schoorl lag een klein deel van Schoorldam in West Friesland). Als we echter in het jaarboek van 2005, haar 72e sinds de oprichting op 6 augustus 1924, in totaal 35 leden tellen die in Groet en Schoorl wonen en we zetten dat aantal af tegen de ledentallen in de dorpen binnen de Omringdijk dan mogen we van het Genootschap een krachtige doorwerking verwachten. De vereniging stelt zich ten doel bij te dragen tot het ontwikkelen van een leef-, woon-, en werkklimaat dat recht doet aan het streekeigene, met inachtneming van de eisen van de tijd. Voorts wil ze het historisch en landschappelijk aanzien van haar werkgebied beschermen en de Westfriese Omringdijk van het jaar 1319 en 126 km lang in de huidige staat bewaren. Het is dus een breed werkgebied en omvat meer dan alleen het aanmoedigen West-Friese klederdracht te dragen bij speciale gelegenheden. Dat blijkt ook wel als we de lijst opsommen van al die stichtingen en commissies, genootschapdochters die onder de koepel van het Genootschap opereren. - De Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland maakt zich op veel fronten sterk om het karakter van het landschap zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te behouden maar, zo wordt expliciet vermeld, gaat niet de vernieuwingen uit de weg. - De Commissie Kap en Dok zet zich in voor het behoud en de kennis van de West- Friese klederdracht en hoofdtooi. Zij organiseert cursussen voor het maken van klederdracht. - De Stichting de Westfriese Molens stelt zich ten doel om de karakte ristieke molens te behouden. Zij restaureert om op die wijze verval en sloop tegen te gaan. - De Commissie van Redactie voor het Jaarboek en voor de Stolphoevereeks. Ieder lid ontvangt elk jaar het jaarboek met inte ressante geschiedenissen aan verhalen, sommige in het West-Friese dialect. Het jaarboek 2004 gaat over ondernemingen en hun geschie denissen. Bekende zijn Blokker, De Boer Tenten, Enza Zaden, Jongert Scheepswerf, Zeeman Vastgoed. Bot Bouw, Kramer Zuurkool, De Nijs Bouw en anderen. Bijzonder aardig is de bibliografie West-Friesland met een opgave van artikelen. Enkele artikelen uit ons blad zijn ook opgeno men. In de "Stolphoevereeks" verschijnen boeken met onderwerpen die met West-Friesland te maken hebben. In het jaarboek 2006, dat in juli verschijnt, is een groot artikel opgenomen over de Roomskoning Willem II, die 750 jaar geleden in de Berkmeer bij Hoogwoud stierf. - De Stichting Vrienden van het Westfries Museum verwerft gelden en

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 10