Door de eeuwen heen zijn binnen de grenzen van Schoorl de stoffelijke overschotten van overleden personen aangetrof fen. Vanaf het eerste kwart van de negentiende eeuw was het formeel verplicht die lijkvindin- gen officiëel te registreren in de bevolkingsadministratie. Zowel in een aangepaste overlijdens akte als in een, door mede de vinders ondertekend, proces verbaal. In de periode van 1828 tot en met 1917 zijn in Schoorl 50 lijkvindingen geregistreerd, waarbij er voor 47 een proces verbaal met meer gedetailleerde gegevens is opgemaakt. Een aantal processen-verbaal zijn bij de desbetreffende overlijdens akten opgenomen, maar het overgrote deel is als losse docu menten opgeborgen.1 Het overgrote deel van de lijk vindingen [43] betrof op het strand aangespoelde personen. In een zestal gevallen ging het om vondsten nabij of in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal en in één geval onder de Hondsbosse Zeewering. Voor de aan het strand gedane lijkvin dingen is in geen enkel geval een identificatie mogelijk geweest. Zij zijn naamloos ter aarde besteld en wel 42 op de oude begraafplaats van Kamp en één in de duinen achter de zeereep. Vier van de in of nabij het Noordhollandsch Kanaal aangetroffen personen en ook die bij de Hondsbossche Zeewering, konden geïdentifi ceerd worden. De resterende twee bij het kanaal aangetroffen personen zijn naamloos begra ven. Uit de stukken blijkt dat de vinders, die de stoffelijke overschotten aan het strand hebben gevonden als inwoners van Schoorl veelal een beroep in de agrarische sector hadden, maar waarschijnlijk ook func tioneerden als substituut-strandvonder en/of strandvondersknecht. In de navolgende lijst zijn deze vinders verantwoord. NAAM BEROEP LEEFT. lEVONDST LTSTE VONDST AANT2 Jacob Bakker arbeider 23 11-10-1890 1 Pieter Bareman veldwachter 66 27-11-1908 1 Gerrit Blom strandvonder 32 29-11-1836 1 Martinus Dekker landbouwer 34 27-11-1908 1 Cornells Greeuw arbeider 39 06-01-1892 1 Hendrik Gutker landman 36 23-04-1851 06-10-1853 4 Jan Hoogvorst arbeider 45 15-03-187 1 Jan Hoogvorst landbouwer 34 08-10-1895 22-05-1900 3 Jacob Keuris arbeider 29 12-11-1883 1 Cornelis Knoef arbeider 45 17-08-1896 1 Jan Kool arbeider 46 03-08-1900 1 Hendrik Kuijper arbeider 27 12-08-1873 20-11-1875 2 Jacob Kuijper arbeider 48 06-01-1892 19-09-1917 10 Jacob Kuijper landman 40 29-05-1902 11-06-1913 4 Jan Kuijper arbeider 31 13-08-1883 1 Klaas Kuijper arbeider 42 27-05-1856 17-06-1886 7 Hendrik v. Lienen strandvonder 45 29-11-1836 1 Hendrik v. Lienen veldwachter 52 17-12-1845 23-04-1851 2 Hendrik v. Lienen landman 24 08-10-1860 20-11-1860 2 Pieter v. Lienen landman 25 12-09-1865 27-11-1893 6 Poulus v. Lienen landman 26 05-07-1853 20-02-1892 24 Jacob Peijs arbeider 25 13-11-1914 1 Willem Snip arbeider 38 10-12-1884 08-10-1895 2 Jan Stam arbeider 41 19-07-1909 07-10-1914 2 Rembertus Stam arbeider 49 30-08-1895 1 Andries Wagner arbeider 23 17-02-1845 25-08-1861 3 Willem Wognum arbeider 44 11-06-1913 19-09-1917 2 Zij hebben zowel de schouwing, berging als de teraardebestelling verzorgd. Gegeven de over de algemeen verregaande staat van ont binding moet dat een afschuwelijk karwei zijn geweest, waarbij aan hun nog steeds een groot respect toekomt. De resultaten van de schouwing zijn in de processen-verbaal opgenomen. Buiten een glo bale schatting van geslacht en leeftijd gaat het vooral om een nauw keurige beschrijving van op het lijk aangetroffen kleding en schoeisel en andere kenmerkende zaken. Zij hebben in 32 min of meer uitvoe rig beschreven processen-verbaal het navolgende geconstateerd: - lengte leeftijd 1.30 meter 1 persoon van 12-14 jaar 1.50 4 personen 1.52 1 persoon 1.55 6 personen 1.60 9 personen 1.70 7 personen 1.75 3 personen 2.00 1 persoon 12-14 jaar 1 persoon 15-20 1 persoon 20 1 persoon 30 4 personen 30-40 1 persoon 40 2 personen 50-60 1 persoon onbekend 21 personen Cultuur historische Vereniging Scoronlo maart 2005

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2005 | | pagina 6