SUTcA Qt&dom Agenda, alvast om te noteren. Uw convocatie komt nog! fl&jUgr* schreef hij voor Wil over. Wil bewaart daar goede herinnerin gen aan. Ook komt hij terecht bij Oud- Alkmaar - al weer z'n 35 jaar geleden - en ontmoette daar ook al jaren geleden, bestuurs lid Martien Mol. We zouden Wil te kort doen als we zijn activiteiten op archeolo gisch gebied niet zouden mogen noemen. Hij was actief betrok ken bij opgravingen in praktisch geheel Noord-Holland. Van Schagen tot Beverwijk. Je moet dan denken aan terponderzoek in Schagen, blootleggen van twee funderingen van kastelen in Oudorp en Eenigenburg en dan nog het speuren in de binnenstad van Alkmaar. Heel wat snipperdagen heeft hij daaraan opgeofferd. Onlosmakelijk verbonden met de archeologische activiteiten van Wil is de naam van Arie Schermer, eerst bestuurslid en later voorzitter van Oud- Alkmaar. Wil is ongeveer acht jaar secretaris van die vereni ging geweest. Hij had ook con tact met de AWN, de archeolo gische werkgemeenschap Nederland. Wil houdt niet van half werk. En dat wisten ze bij de "Duinkant" (zie ook verderop in dit nummer) ook goed toen ze hem vroegen voor een belang rijke opdracht: in oktober 1984 verscheen het mooie boek "Schoorl in architectuur" van W.S. Janssen en L.F.M. Landzaat bij uitgeverij Pirola. Ik heb het boek al in menig huiskamer op de plank zien staan. In 1988 nam hij zitting in het eerste bestuur van Scoronlo. Hij kon als nieuw bestuurslid put ten uit zijn eigen verzamelde bronnen. Hij vertelt dat hij indertijd bij het regionaal Archief te Alkmaar enorm gesteund is door Theo van der Linden. Als het nodig was bleef Theo gewoon een half uurtje na werktijd. Zonodig ging de deur op slot! En nu is de betrokken heid van Theo er nog steeds. Wil legt een verbinding tussen heden en verleden, geeft de foto's uit het verleden een naam en weet er het juiste verhaal bij te vertellen. Nee, overschrijven doet hij niet meer. Hij gaat met z'n tijd mee en werkt nu met een computer. Wil is ook adviseur van het bestuur en wijst ons vaak binnen zijn enorme netwerk naar de juiste personen. Hij attendeert ons op krantenartike len. Maar vooral brengt hij veel respect over voor dingen ont staan vanuit het verleden plaatshebbend in de tijd van nu: als voorbeeld geef ik U de her denking van kamp Schoorl bij het monument aan de Oorsprongweg (monument ont huld op 11 juni 1991). De orga nisatie van de herdenkingsmid dag valt onder de verantwoor ding van de gemeente Bergen in samenwerking met de stichting "Vrienden van Mauthausen". Wil waakt er ieder jaar voor dat dit gebeuren het nodige respect krijgt en dat wat er wordt gezegd ook waar is. Dit geldt ook voor de invulling van Monumentendag waar hij nauw bij betrokken is. Het betrekken van de jeugd bij de geschiedenis is ook een punt. Regelmatig komen studenten op bezoek en worden ze door hem vooruit geholpen bij het maken van hun scriptie. Ook geeft hij tips over wegen die het bestuur kan bewandelen bij het zoeken naar een geschik te ruimte voor het onderbren gen van de geërfde boeken en het archief van Scoronlo. Hij onderkent ook dat het zoeken naar ruimte een hoofdpro bleem is van het bestuur. Samen met Martien Mol onder steunt hij ons daarbij. Wil Janssen, een dijk van een vent! We hopen dat hij nog heel lang onze adviseur blijft. En dat hij ons nog eens helpt een ten toonstelling in te richten. Namens het bestuur, Ela Hulshoff, voorzitter DINSDAG 17 MEI Op 25 mei zijn er verkiezin gen in Suriname. Spreekster is Cynthia McLeod. Zij schreef het boek die revolu tie niet begrepen! dat over de jaren tachtig van de vorige eeuw handelt en over de Surinaamse vaderlandse geschiedenis gaat. Plaats: de Blinkerd. Een samenwerking met uitgeverij Conserve. WOENSDAG 25 MEI. Jaarvergadering Scoronlo in de Blinkerd. MAANDAG 6 JUNI Rond het thema van de boe kenweek presenteren twee schrijvers hun boek. Arno Ruitenbeek met De Koffer, een detective en Ashe Stil met Het zilveren pistool, een historische detective zich afspelend in het Amsterdam van de 17e eeuw. Een samenwerking met Cees de Bakker van Conserve en Wil Janssen. De bijeenkomst is in de Oorsprong. DONDERDAG 9 JUNI Herdenking Kamp Schoorl bij het monument. Verder een expositie in het "Zandspoor", het bezoekers centrum van Staatsbosbeheer. ZATERDAG 10 SEPTEMBER Open Monumentendag. Thema: religieus erfgoed. De gemeente Bergen betrekt de historische verenigingen steeds meer bij de voorberei dingen van en de initiatieven voor die dag. CULTUUR-HISTORISCHE VERENIGING SCORONLO MAART 2005

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2005 | | pagina 4