Van de bestuurstafel Gast aan de bestuurstafel Bij het verschijnen van deze periodiek willen we bena drukken dat elk lid van onze vereniging op zijn eigen wijze betrokken is bij Scoronlo en daaraan wel of niet naar buiten toe uiting geeft. Daarom waren wij tot nu toe aarzelend met het toekennen van een erelidmaatschap of het benoemen van leden van verdienste. Toch hebben we de stap nu gezet: op vrijdag avond 26 november 2004, na de lezing van Jan Veter over de stolpen en kapbergen in Schoorl, heeft het bestuur zijn besluit bekend gemaakt Wil Janssen tot erelid te benoemen. Joke van Lienen, Fred Gutker en Jan Veter werden tot lid van verdienste benoemd. Wil Janssen Martien Mol Als nieuw bestuurslid maak ik mij op verzoek van de redactie, met genoegen bij u bekend. Sinds 1970 woon ik in de mooie gemeente Schoorl; daarvoor was ik woonachtig in Bergen. Ik schrijf mooi in het besef dat het een voorrecht is hier te mogen wonen en werken en dat het de plicht van de inwoners is om zorgvuldig met ruimte en land schap om te gaan, om ook ande ren van deze plek te laten genieten. Mijn grote belangstel ling gaat uit naar geschiedenis en oude, wat je kunt noemen spullen. Ik verkeer in de geluk kige omstandigheid dat mijn hobby's mijn beroep zijn, namelijk handelaar in Oude Bouwmaterialen. Voorheen zat ik op Schoorldam, maar nu is mijn vestiging in Schagen. Ik verzamel boeken, knipsels, foto's, pamfletten e.d. van gebouwen, speciaal uit deze contreien. Voorts geniet ik ervan kennis te maken met en te luisteren naar mensen, jong en oud met een liefhebberij die met historie te maken heeft. Ik hoop mijn steentje bij te kun nen dragen aan het reilen en zeilen van onze vereniging waarbij ik vooral het oog zal houden op de cultuurhistori sche kant daarvan. Martien Mol We willen hier uiteenzetten waarom we Wil Janssen, bewa ker van het cultuurhistorisch erfgoed van Schoorl, Groet, Camperduin en daarbuiten, benoemd hebben tot erelid. We geven een kort profiel. Wil is geboren op Heereweg 301 in Groet en woont nu in Camperduin. Op jonge leeftijd was hij al geïnteresseerd in geschiedenis. En als zijn school kameraden buiten aan het voet ballen waren, snuffelde hij in de boeken. Hij kreeg het ook van huis uit mee. Hij zal z'n jaar of tien geweest zijn toen hij op de boekenplank van zijn oom de "Speelwagen" ontdekte met hierin verhalen over folklore en historie van Hollands Noorderkwartier. De verhalen over Schoorl schreef Wil over. Belangstelling voor ansichtkaar ten was bij hem al jong gewekt. Op dertienjarige leeftijd erfde hij van zijn grootouders de ver zameling oude ansichtkaarten. En in het gebouw waar nu ongeveer de Blinkerd staat bezocht hij de ruilbeurs en daar liep hij Alphons Leysen tegen het lijf, die al een hele verzame ling van Schoorl had opge bouwd. Samen met Alphons Leysen en Piet Mooy liepen zij de grotere ruilbeurzen af, onder andere die in het Beursgebouw van Amsterdam. Wil ontdekte het gemeente archief aan de Oudegracht in Alkmaar. Er waren toen nog geen kopieermachines dus alles moest overgeschreven worden. Hij ontmoette daar en ook later op het Regionaal Archief Alkmaar regelmatig Piet Boer de vader van Rob Boer. De stuk ken die hij over Schoorl vond Cultuur-historische Vereniging Scoronlo maart 2005

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2005 | | pagina 3