Van de redactie Cultuur Historische Vereniging SCORONLO BESTUUR Voorzitter: E. Hulshoff, Middenweijdt 23 1871VH Schoorl, tel 072 509 14 81 Secretaris: A.H. de Vries, Campergeestwegl2 1871 GV Schoorl, tel. 072 509 35 60 Penningmeester: A. IJssels, Kemphaanweg 20 1873 JH Groet, tel. 072 509 37 01 Bestuursleden: Martien Mol, Postbus 60 1870 AB Schoorl, 072 509 58 25 H.J. Snip, Heereweg 321z 1873 GC Groet, tel. 072 509 1713 Verspreiding losse nummers prijs 2,50 Vacature Contributie: 13,- per jaar Bank: Rabobank Schoorl Rek.nr. 14.69.10.060 De Cultuur Historische Vereniging Scoronlo streeft ernaar 3 keer per jaar een periodiek uit te geven, voor leden en belangstellenden. Redactie: Henk Boekei 072 509 13 63 Rob Boer 509 26 29 Bauwe van Dijk 509 40 22 Nic Out 509 21 77 Redactie-adres: Achterpad 20,1871 HC Schoorl E-mail: bauwevan.dijk@hccnet.nl Foto's Henk Snip, Rob Boer, Piet Bijl, Alpons Leijsen, Piet Ooijevaar Druk: Omslag, drukkerij Van Ketel binnenwerk: drukkerij Gerja Met dank aan: Rabobank Bergen - Cor van Tol ISSN 0928 799X U zult misschien vinden dat u lang hebt moeten wachten, op dit nummer 28. Een beetje is dit wel waar. Maar kopij verzame len valt niet mee. Want wie weet wat en waarover! We denken dat heel veel mensen wel iets interessants weten te melden over ons dorp. Misschien is er wat schroom of denkt men dat het niet interessant genoeg is. Maar kennis moet overgedragen worden. Ook mensen die niet zo in geschiedenis geïnteresseerd zijn denken, zo stellen we ons voor, niet direct aan een stukje in ons blad. Maar wie weet wat zij weten? Kent u, als lezer, niet zo iemand? Geef hem of haar naam door aan de redactie! Er is niet alleen aandacht voor geschiedenis bij de schrijvers en lezers van Scoronlo. Ook de Onderwijsraad heeft dit. Ze heeft de minister van Onderwijs geadviseerd om leerlingen meer te laten weten over geschiedenis en cultuur. Kennis over de eigen identiteit en welke geschiedenis we hebben, bevordert volgens haar de verdraagzaamheid in de maatschappij! Bij het ministerie is dit advies goed ontvangen. Je kunt er van denken wat je wilt maar eigenlijk is dit soort berichten, als het breed gedra gen wordt, ook goed voor vere nigingen als de onze, met het oog op de toekomst! Nu het nieuwe nummer. Het ligt voor U. En het is zelfs iets dikker dan anders! Twintig pagina's, vier meer dan gebrui kelijk. Zes schrijvers hebben hun bijdrage geleverd en wij als redactieteam hebben een deel daarvan voor onze rekening genomen. Het nummer staat voor een groot deel in het teken van duin en strand. We noemen de onderwerpen even kort. In het artikel over het beschik kingsrecht over de duinen zet Nic Out uiteen wie in de loop der tijden zeggenschap had over het Schoorlse duingebied. Verder komt de locomotief 'Schoorl' aan bod. Hij reed in de 19e eeuw in onze duinen in opdracht van het Ministerie van Oorlog. Herman de Vos schreef een interessant artikel over het ogenschijnlijk lugubere onder werp 'lijkvinding'. Overigens, wist u dat het begraven doorgaans geschiedde op de voormalige begraafplaats van Kamp? De Vos breekt een lans voor een monument voor de velen die op deze plek, door gaans naamloos, hun laatste rustplaats vonden. In de cyclus verenigingen en stichtingen die in Schoorl actief zijn komt deze keer de stichting 'Duinbehoud' aan bod. De con sulent van deze stichting in onze regio, de heer Joost Hack, is de schrijver van dit artikel. Volkscultuur behoort tot een vast onderwerp in onze perio diek. Deze keer togen Henk Snip en Bauk van Dijk samen naar boer Willem Rens uit Groet. Veel boeren zijn er niet meer aan de Heereweg maar Rens weet niet van ophouden en hij weet ook nog veel te ver tellen. Kan de Schoorlaar herkent worden aan zijn taal? Bauk van Dijk sluit het niet uit toen hij de heren Snip en Rens met elkaar hoorden praten in een onver staanbaar taaltje. Op de meeste boerenbedrijven sluit natuurlijk naadloos een melkfabriek aan en die stond vroeger in Catrijp (het gebouw is er nog). De heer Piet Bijl die er als administra teur een aantal jaren gewerkt heeft weet over 'De Goede Verwachting' nog veel te vertel len. De heer Bijl schreef ook een artikel over acht dames die met elkaar gemeen hadden dat ze allen op de Onderweg woon den. Ze onderhielden dertig jaar lang een traditie. Een heel ander maar toch wel belangrijk punt willen we nog vermelden. Het zou kunnen zijn dat u misschien in het bezit bent van historisch materiaal en foto's over Schoorl en dat u denkt: 'wat moet ik er eigenlijk mee?' Aarzel dan niet en zeg tegen het bestuur wat u eventu eel kwijt wilt. Er is namelijk al genoeg verloren gegaan in het verleden en dat zou zonde zijn, zoals reeds gebeurt is, dat histo risch materiaal in de oud-papier container van Duinrand terecht komt! Misschien is uw weg- werpmateriaal wel goed voor een stukje in ons blad. De redactie

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2005 | | pagina 2