cc afoz/y^J-f etmf Qt'&dam P Enkele nieuwe activiteiten. Activiteiten ook in de toe komst gewaarborgd? SArcA tt/tdorpS ~T{J''\J,. vfti rncft-y de verschillende geledingen was, gaf de "splinternieuwe" stichting in 1978 voor de eerste maal het kwartaaltijdschrift "Duin" uit. In 1980 was de Stichting inmiddels uitgegroeid tot een landelijke organisatie met een verbrede doelstelling: Algehele bescherming van duingebieden. De naam werd toen gewijzigd in: Stichting Duinbehoud. De Stichting Duinbehoud, die in 2002 haar vijfentwintigjarig jubi leum vierde, groeide uit tot een organisatie met 6 tot 8 betaalde medewerkers. Zij kende 20 loca le werkgroepen en ze wordt bij gestaan door een team van externe adviseurs. Voor de directe contacten met de ver schillende duingebieden beschikt ze over circa 30 duin consulenten, medewerkers die op vrijwillige basis voor de stichting werkzaam zijn en die binnen hun eigen regio speuren naar knelpunten. Ze beschikken over een juridische machtiging om bepaalde zaken zelfstandig namens de Stichting Duinbehoud te kunnen afhan delen. Indien nodig nemen zij contact met het kantoor in Leiden op. Omgekeerd gaat er van dit kantoor regelmatig informatie uit naar de betreffen de consulenten. De stichting Duinbehoud heeft ook zitting in diverse overlegor ganen, advies- en begeleidings commissies, stuurgroepen, klankbordgroepen en werkgroe pen die zich bezig houden met beleidsontwikkeling en beleids uitvoering in de kustzone. Als na 27 jaar de balans wordt opgemaakt, komt men tot de conclusie dat de afgelopen jaren veel is bereikt, maar dat waak zaamheid nog steeds geboden blijft. Wel zijn de problemen met de waterwinning groten deels opgelost doordat het infil tratiewater al geruime tijd voor- gezuiverd wordt. Bovendien voeren de waterleidingbedrij ven een eigen natuurbeleid. Maar de gevaren komen nu uit een andere hoek. De laatste jaren heeft de overheid een toe nemende neiging om het natuurbelang ondergeschikt te maken aan de belangen van de recreatie. Ook kost het de beheerders van natuurgebieden steeds meer moeite om de ver schillende groepen van recrean ten op een goede wijze te schei den. Het belang van iemand die de natuur met een verrekijker beleeft strookt lang niet altijd met dat van degene die hetzelf de placht te doen op een moun tainbike! Geleidelijk aan is het gebied waarop de aandacht gericht wordt niet meer tot de duinen beperkt gebleven. Naar beide zijden is het werkterrein uitge breid. Enerzijds bleek het nodig om de aandacht te richten op de gebieden die direct aan de dui nen grenzen, anderzijds werd sterk de noodzaak gevoeld om het actiegebied ook aan de zee zijde uit te breiden. Dit gelet op de ongeremdheid, waarmee vooral de laatste jaren plannen worden ontwikkeld tot het "ver bouwen" van de Noordzeekust. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de tweede Maasvlakte, ver schillende nieuwe zeejachtha- vens met bijbehorende infra structuur, een tweede nationale luchthaven in de Noordzee enz, enz. Ook in de komende tijd zal de Stichting Duinbehoud zich sterk moeten inzetten om te voorko men, dat de helft van onze kust in een industriegebied veran dert. Een actie van een geheel andere aard is het verzoek van Duinbehoud aan de overheid om de jacht op het konijn te verbieden. Het konijn is de meest geschikte natuurlijke begrazer bij het terugdringen van de vergrassing van de dui nen. Zoals bekend is deze het gevolg van de door de lucht aangevoerde stikstofverbindin gen. Door een aantal ziekten is de konijnenpopulatie echter dramatisch afgenomen. Het niet meer bejagen zou een bijdrage kunnen leveren aan het natuur lijk herstel van de populatie. Helaas is door het betreffende ministerie negatief op het ver zoek gereageerd, reden voor Duinbehoud om de actie, "Spaar het konijn", voort te zetten. Heel recent heeft Duinbehoud enkele samenwerkingsverban den met bewoners van kust plaatsen gestart. Met financiële middelen van het ministerie van V.R.O.M. kan de Stichting Duinbehoud bewoners bijstaan bij milieuhygiënische problema tiek die zowel hun belangen als die van de kustnatuur zullen schaden. Dit houdt in dat Duinbehoud en bewoners of natuurgroepen zich samen gaan buigen over zaken als geluids overlast, "lichtvervuiling" en stankoverlast. Het werk van de Stichting Duinbehoud wordt naast de steun door subsidiegevers en sponsoren, zeker niet in de laat ste plaats mogelijk gemaakt door een aanzienlijk aantal donateurs. Afgezien van hun jaarlijkse donatie, die natuurlijk niet gemist kan worden, vormen zij een belangrijk draagvlak voor de stichting. Door het blad "Duin" worden ze regelmatig van alle duinactiviteiten op de hoogte gehouden. Uiteraard bestaat de hoop dat nog veel meer donateurs zich zullen aan melden, zodat de voortgang van het belangrijke werk in de toe komst zeker gesteld zal zijn. Joost Hack Consulent Stichting Duinbehoud Schoorlse Duinen en Noordelijk deel PWN Duinen Stichting Duinbehoud Stationsweg 12, Leiden Telefoon: 071-5160490 E-mail: stichting@duinbehoud.nl Internetadres: www.duinbehoud.nl CULTUUR-I nSTORISCHE VERENIGING SCORONLO MAART 2005

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2005 | | pagina 23