cr$ db. HAARÖSTGDè OwUerwry -7 /At tuinderwoning 'Het ZwaluwnesfDat bood huis vesting aan het gezin van W. Sevenhuijsen 2e). Daar weer schuin tegenover het echtpaar W. Goudsblom (3e)Weer aan de andere kant van de weg het echtpaar C. de Klerk (4e) met dochter Paulien. Al deze huizen verdwenen. De boerderij van Delis die al in slechte staat was, werd opzette lijk in de brand gestoken en daarna als oefening door het brandweerkorps 'geblust Verder gaande aan de rechter kant, het huis thans bewoond door de familie Koning. Daar heeft een aantal jaren de familie P. Visser gewoond. Vlak voordat de dames het verjaringsvisite idee kregen verhuisden die naar de Damweg. Mevr. Visser voelde zich toch nog Onderwegsche en wilde graag meedoen (5e), aldus gebeurde. In het huis dat zij achterliet kwamen moeder Bijl met dochter Alie en zoon Klaas wonen. Alie werd toen (6e). Schuin tegenover hun huis staat de 'Boefjeshoeve' van het echt paar Blom, dat is de (7e). Als laatste Bertha Bijl met onderge tekende in de boerderij tegeno ver Boefjeshoeve', 'de Haardstede'. Zij werd nr. 8. Dat achttal kwam dus bij elkaar iedere keer als er één jarig was. Dan werd er van alles bespro ken: de dorpsnieuwtjes, de lan delijke politiek, zelfs het wereld nieuws kwam ter sprake. Men was het ook vaak niet met elkaar eens. Vooral als later de fles op tafel verscheen, kwamen de tongen pas goed los en werd er soms fel gedebatteerd. Om half zes toog iedereen voldaan en welgemoed met lichte tred in pais en vree huiswaarts voor de broodmaaltijd om zes uur. Dat ging zo vele jaren door en iedereen dacht dat het zo zou blijven. Toen kwam plotseling het bericht dat de Onderweg verdwijnen moest wegens een uitgebreid plan van huizen bouw. Dat bericht bleek waar heid te bevatten en bracht een schok teweeg. Iedereen werd 'weggekocht' en als een zeepbel spatte alles uiteen. Buurman Delis had een akker in eigen dom aan wat nu de Sleedoornweg heet. Daar liet hij een huis opbouwen (thans van de fam. van de Grijspaarde). Sevenhuijsen en de Klerk, bei den al op leeftijd, kochten ieder een bouwterreintje aan de Heerbanstraat in het plan Evendijk dat toen in de beginfa se verkeerde. Sevenhuijsen liet een huis bouwen. De Klerk deed dat grotendeels zelf. Tragische bijzonderheid was, dat toen het huis van de Klerk zo goed als klaar was, hijzelf een zware hartaanval kreeg en overleed. Hij heeft waarschijn lijk te hard gewerkt. Goudsblom kocht een perceel grond aan de Idenslaan. Er werd een huis opgezet en hij zette hier zijn tuinbouwbedrijf verder voort. Het laatste stukje van de Onderweg werd niet gesloopt. Wel werden de landerijen van broer Klaas en mij gekocht door de gemeente. Buurman Jn. Blom was toen een goede zestiger. Hij verkocht z'n huis met tuin aan Cees van Egmond, die het meteen 'Boefjeshoeve' doopte. Het echtpaar Blom vond onder dak in een huisje bij Jn. Huijg de hoefsmid aan de Heereweg. Ik zelf had al eerder de boeren- overall aan de wilgen gehangen om voortaan met assurantiepe rikelen bezig te zijn. Op Catrijp woonde toentertijd een oom en naamgenoot van mij, die schoenmaker was. Die had heel wat schoenen gelapt en tuigen van landbouwpaarden genaaid. Nu vond hij het welletjes en wilde z'n laatste jaren in ruste doorbrengen in het bejaarden huis St. Jan ter Duin. Aldus gebeurde. Wij hebben toen zijn huis gekocht, mede omdat een verzekeringskantoor beter midden in een dorp past dan in de polder. De woning werd grondig verbouwd. Ome Piet was alleen, wij kwamen met z'n tienen. Dat werd natuurlijk pas sen en meten om voor ieder CULTUUR-HISTORISCHE VERENICINC SCORONLO MAART 2005

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2005 | | pagina 17