Beste lezers, I hm Jl Xi - Cultuur Historische Vereniging SCORONLO r K rxrj Secretariaat: Campergeestweg 2, 1871 GV Schoorl Contributie: f 25,- per jaar Bank: Rabo Schoorl reknr. 14.69.10.060 Voorzitter: K. van Lienen, Teugelaan 3 1871 AJ Schoorl, 509 18 42 Secretaris: A.H. de Vries, Campergeestweg 2 1871 GV Schoorl, 509 35 60 Penningmeester: M.R.H. Mol-Cremer, Bosrandweg 3, 509 19 32 1871 BR Schoorl Bestuursleden: A. van Dalen, Slotlaan 3 1871 BC Schoorl, 509 19 81 B.A. van Dijk, Achterpad 20 1871 HC Schoorl, 509 40 22 H.J. Snip, Heereweg 32lz 1873 GC Groet, 509 17 13 Vacature De Cultuur-historische Vereniging Scoronlo, streeft er naar drie keer per jaar een periodiek uit te geven, voor haar leden en belangstellenden. Redactie: Carrie Krom - Laan 509 10 89 Rob Boer 509 26 29 Henk Boekei 509 13 63 Bauk van Dijk 509 40 22 Foto's: G. Barendregt, mevr. Risselada 'Schoorl in Architectuur' Redactie-adres: Achterpad 20, 1871 HC Schoorl Vormgeving omslag: Cor van Tol Opmaak: Henk Boekei Druk: Drukkerij Gerja Sponsor omslag: Rabo Bergen Egmond-Schoorl Inhoud: De geschiedenis van het spoor rond Schoorl (II) 1 Een merkwaardig gezin 4 Het dorpsbestuur in Schoorl onder het oud bewind 5 Een gesprek met mevr. Risselada De gevolgen van de oorlog van 1799 10 Omslagfoto Het huidige huis van de heer en mevr. Risselada (dokterswoning) aan de Dr. Heringalaan. (Zie ook artikel pag. 7). Voor de foto is gebruik gemaakt van het boek 'Schoorl in Architectuur' Cultuur-historische Vereniging Scoronlo 2000-21 We beginnen dit nieuwe nummer gelijk met een verwijzing naar het voorgaande. Op de foto, behoren de bij het artikel over de geschie denis van het spoor rond Schoorl, staat het toenmalige station van Warmenhuizen. Foto uit 1942. In dit nummer (21) hebben we de juiste foto geplaatst. We werden erop attent gemaakt door een lezer uit Warmenhuizen. Mevrouw Risselada, een geïnteres seerde lezeres, was bereid iets van haar verleden te vertellen aan Carrie Krom - Laan. De personen op de foto die bij het artikel geplaatst zijn, zijn bekend bij degenen die ze behoren te kennen. Het ging ons om de eerste tennis baan in Schoorl. Ook Piet Bijl is weer ver terug gegaan in zijn herinneringen. Geschiedenis gaat vaak over oor logen, grenspalen en oversstro- mingen. We houden in dit num mer vast aan de traditie door het verhaal van Klaas van Lienen over de nasleep van de oorlog van 1799. Hoe het dorp Schoorl tot die datum bestuurd werd valt te lezen in het artikel van de heer Out. We raden u aan het langzaam en aan dachtig te lezen, niet alleen omdat het de vrucht is van behoorlijk wat zoekwerk, maar het geeft een goed kader waarin het bestuur van ons dorp kan worden geplaatst. We zijn heel blij met deze bijdrage. De bijdrage over een vereniging was niet op tijd klaar. Volgende uitgave dan maar. Wat die volgende uitgave betreft, we hebben een mand vol onder werpen, maar het is toch een klus om een artikel tot een goed eind te brengen. We helpen iedereen die dit moeilijk acht, maar kijken toch met een schuin oog naar de vele auteurs die onze gemeente telt. Het aantal dat over historische onderwerpen schrijft is zelfs vrij groot. Een bestuursfunctie is vacant en dat is die van het bestuurslid dat de vereniging iets meer in de schijnwerpers brengt. De tijd waarvoor een bestuurslid zich bindt is volgens de statuten drie jaar. Een overzienbare tijd. Op deze plaats ook even een woord van waardering voor de organisator van de lezingen, de hr. A. van Dalen. Iedere keer blijkt zo'n lezing weer een verrassing. Wij wensen u veel leesplezier. De Redactie

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Scoronlo: uitgave van de cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2000 | | pagina 2