Verschillende zetsystemen BERGEN De Duinstreek werd helemaal met de hand gezet. Een voorbeeld is te zien bij de kop 'Zanghulde te Bergen' uit de Duinstreek van 30 december 1936, waar het wit tus sen 'te' en 'Bergen' omhoog ZANGHULDE TE^ERGEN. Het Comité v. d. Feesten ter gelegenheid van het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana, zond onderstaand bericht aan de in gezetenen van Bergen: Zoals reeds eerder bekend ge maakt, bestaat het voornemen, dat op de plaatselijke feestdag, 9 Januari a.s., des namiddags bij de feestelijk versierde Ruïne door de bevolking een zanghulde wordt gebracht, bestaande uit algemeen bekende Vaderlandse liederen en wordt verwacht dat een groot deel der Burgerij, gesteund door zangers en zangeressen, hieraan zal deelnemen. Tot heden hebben ca. 200 personen aan de repetities deel- kwam. Veel van het drukwerk dat met de hand werd gezet had hier last van. De oorzaak was dat elke let ter, elke spatie en interline losse staafjes metaal waren. Door trillin gen van de drukpers, kwam het wit omhoog. De drukker consta teerde dit euvel wel, maar niet altijd zette hij de pers stil, om een tikje te geven op het stukje wit. Productieverlies. Bij de grotere drukkerijen en dagbladen was de loodzetmachine in gebruik, maar voor een kleine drukkerij was het een hele in vestering. Daar werd de hele krant nog met de hand gezet. Handzetters waren er dagen mee bezig. Niet voor te stellen in 2000, waar door de computer alles digitaal wordt gezet. H.B.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Scoronlo: uitgave van de cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2000 | | pagina 17