A.Th. van Dcursen, Een dorp in de Polder Graft in de zeventiende eeuw Amsterdam, Bert Bakker 1994 ƒ.49,40 De bestuurders van de bannc van (en later van de gemeente) Graft hebben blijkbaar hun archiefstukken met grote zorg bewaard; met méér zorg dan menig ander Noordhollands dorpsbestuur. Daardoor is dat archief een rijke bron van informatie over de Grafter geschiedenis. De schrijver van dit bock, hoogleraar aan de V.U. te Am sterdam. heeft eruit gcpuL Dat heeft hem in staat gesteld het leven van de bewoners van Graft en zijn buurschappen van veel. soms onverwachte kanten te belichten en indringend te beschrijven. Werkelijk ieder aspect, van handel en wandel, van rijkdom en armoede, kerk en overheid, van school en kroeg, van man,vrouw en kind wordt er in behandeld. In de eerste plaats heeft hij daan oor berekeningen gemaakt Aantallen, of het nu van mensen, van stuks vee. schepen, vaten bier, broden of van guldens en stuivers betreft, heeft hij tegen elkaar en tegen tijdstip, tijdseenheden of tijdsom standigheden uitgezet. Met die methode heeft hij veel kunnen achterhalen en verhelderen. Al zijn het lang niet altijd zekerheden - hij is heel voorzichtig in zijn uitspraken: 'het zou misschien wel zó geweest kunnen zijn' - hij wijst de weg. Daarmee stimuleert hij ook soortgelijk onderzoek in andere plaatsen. Vergelijking kan dan duidelijk maken of bepaalde omstandigheden of gewoontes tjpisch plaatselijk waren, of juist algemener, regionaal of zelfs landelijk. Dit alles maakt het bock al aantrekkelijk, maar de mccr- waarde zit hem in het feit dat Prof.van Dcursen een geboren verteller is. Op voor ieder begrijpelijke wijze legt hij uit. wijst op bronnen en wat daar uit te halen is. en maakt zijn lezers enthousiast.We leren allerlei 17dc-ccuwse dorps bewoners kennen, met naam en toenaam. Ze zijn over 't algemeen verdraagzaam en oppassend. Wc lezen over hun onderlinge verhoudingen, hun strubbelingen en hoe die op gelost worden. Soms staan ze ons heel na. Maar we leren ook dieven, landlopers, hoeren, bedelaars en vechtjassen kennen, al lijken dat er naar verhouding niet verontrustend veel te zijn. Er is veel controle op hun gedragingen, door dorps- en kerkbestuur, en door hun buren. De auteur stelt zich niet afstandelijk op ten aanzien van de tijd die hij beschrijft, integendeel! Hij haalt die als 't ware naar ons toe en laat zijn lezers meekijken als door een sterk vergrotende kijker. Daarmee laat hij hun delen in zijn mee leven. respect en begrip voor de toenmalige Graftcnarcn. Jammer genoeg zijn Schoorlse gemeentebestuurders in de 19de eeuw onzorgvuldig omgegaan met hun archief. Ze hebben, schijnt 't. veel'als 'onbelangrijk' verloren doen gaan. Maar er is ook het nodige wèl bewaard dat bel bcstudcrcnwaard is.Bijzonder overzichtelijk ingedeeld, kan het bock daarbij als leidraad fungeren. Wie zelf gaat speuren zou het moeten lezen, en liefst bezitten om er telkens in te kunnen grasduinen. Zo een bock moet je voor 't grijpen hebben. In ieder geval zou bet in de Openbare Bibliotheek opgenomen moeten worden, MP.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 9