De geschiedenis van de Jelgersma van der Hoop Stichting In de raadsvergadering van 31 januari 1935 deelde de heer Schermer mede, dat hij germachtigd was mededeling te doen van het feit dat de dames Jelgersma en van der Hoop haar in de kom van de gemeente gelegen landerijen, ter grootte van 10,5 ha., met de daarop geplaatste boerenwoningen, hadden geschonken aan een Stichting, onder voorwaarde dat deze gronden nimmer van karakter zouden mogen veranderen. Het landelijk aspect van dit bij de Nollen en in het hart van de gemeente gelegen gebied blijft dus ten eeuwigen dage onveranderd, en Schoorl heeft daardoor als het ware in het centrum een natuurgebied gekregen. Onder instemming der vergadering werd op voorstel van de voorzitter, baron van Fridagh, die constateerde dat 'uit deze daad de grote liefde van beide dames voor Schoorl tot uiting kwaml besloten den schriftelijken dank van de gemeente over te brengen. Aldus een verslag uit de Alkmaarsche Courant, januari 1935. De Jelgersma van der Hoop Stichting werd in het leven geroepen bij notariële akte d.d. 22 november 1934 en bestond in 1994 derhalve 60 jaar. Op 30 december 1982 zijn de statuten gewijzigd. Volgens deze statuten heeft de Stichting ten doel de haar in eigendom toebehorende onroerende goederen in de best mogelijke staat voor het nageslacht te bewaren, zulks mede in het kader van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde welke deze onroerende goederen binnen de gemeente Schoorl hebben. Tevens heeft de Stichting als doel het waar nodig en mogelijk verwerven van onroerende goederen. In dit kader heeft de Stichting een verzoek aan de raad der gemeente Schoorl gericht om het perceel weiland, gelegen aan de Wolphert van Brederodeweg (hoek Laanweg) van de gemeente te mogen aankopen. Dit uniek stuk weiland, met een fraai uitzicht op de Hervormde kerk van Schoorl, wil de Stichting valig stellen voor het nageslacht. Dit verzoek van de Stichting wordt ondersteund door verenigingen als De Duinkant' en de kerngroep Wonen onder de bomen'. Ook veel Schoorlse inwoners hebben ons benaderd om een verzoek tot aankoop bij de gemeente in te dienen. De eigendommen van de Stichting die via de eerder genoemde schenking van de dames Jelgersma en van der Hoop zijn vakregen bestaan uit de Wilca Hoeve', met de daarbij behorende landerijen, en het huis Mea Wilca'. Wie het centrum van Schoorl vanaf Schoorldam via Damweg en Laanweg nadert komt oog in oog te staan met een bijzonda indrukwekkend landschap. Neem de ijsbaan, grond die zich weet gevrijwaard tegen plannen van elke projectontwikkelaar. Een uniek gebied, gelegen tussen de Nollen en Molenweg, onder het wakend oog van een aantal (meer dan hondad jaar oude!) populiaen. Waar 's winters - ijs en weda dienende - wordt geschaatst, graast in andere jaargetijden daar het vee. En dat is eveneens het geval op het fraaie land tussen Molenweg en Schoorlse buurt. Links de bebouwing, rechts een uitzicht tot diep in het groen van de binnenduinrand, waarvoor menige agrarische en reaeatiegemeente de vingers zouden De voorzitter van de Stichting, mevr. S. Jelgersma, en de secretaris, dhr. J. de Witte. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 4