Aagt, Bregt en Kaatje De redaktie van Scoronlo heeft de beschikking gekregen over een verzameling brieven van meer dan een halve eeuw oud. Omdat de vrouwen alle drie niet meer onder ons zijn, mogen we de brieven publiceren. In deze aflevering de eerste brief van Kaatje uit Catrijp aan Aagt uit Aagtdorp. De derde van de vriendinnen is Breggie uit Bregtdorp. Op het fotootje wachten ze op het spoor naar Alkmaar. Zo te zien zijn ze net afgezet van de wagen van Willem Wognum. ZyjyZ <*Zzl/ Zï ZyTOZyiy Zc> yOJr2-/~ cZ^&yiy yzZZpO cZrP Plc <b' <zzZu^ dy-y p&^-<y Z\£- y£- P2yZ£yyyy -ty-yy. l-t^tyy yZzL Z2-^-<--o ^czZycyP- p Z$Jy<yr2^c^/ y ZyZty ^ucyirzl uZZZy2_ ZZi MrCy Zc AyZ^Az^d-yty /\.AyzZejZz~ y p c^-é^t XjZuyy-y cXtL -P^X^Jty Pc^y=y- <cZd-Z /C<S?y y Ay z*-<?iy Zty dZy. sÓ~Ü~y <ï£j2. y l Zldy/tyAziyyZ -zyzz j cZZ py ?-tyyy -6-£z-cP<=Z cry^ zA yie. zc+jz/- /iêX> j zLél ALr^ZyAo€Zjz^y ^PzpQyut^iy ZL-^iy <zZ-j C-/c AZ ZctX C^y -Loazj ZiPC^-O-A /-Ty^cZdZjZyy, Zor<2-4 O ZZHy- /AcyP, -ZYPZy, J- /lJZ-ZT AL&^Z/-y 'A&ZpJZSt; 1/ZdCZ PjO yzyiyzZéL <Z-y--t^y J <3Lz- cruZy Z^4^- yjzyi- Z/-C— d^L^yT^ <z6z- ^&Uy£{uJ &2y2y cZ 'Zy ZzzrC y/iP yLziyz[_ 'z y -e/py/ tyzzot, aZe yArzyZ? JZZdytsly /p2Z/- iyZy <zZjZ^U <3P/€/ty zy/y<£rz-^ycyf~(Z8 /ÓXjJiyCnX yfzr^Cy/Zjy, pt<? CZyf 'zyfy oOzf Z-Zc w /•y J A 'tfi OayJrTL U-yy- zll 1S-ZU0-C tyyycj^ hüAy(^Ly_^ ZaJZLX- /-£-- yZy3^Z- Z>yCcZ~ P-Z ~z<- ^éz'ZyL-cyi-P y[A f2Zyc-yZ~ f (^2 sjyy(_£__ SS i;>5 5$ yLz lt2yCZt-Tyt'C_jZ- -é^yyiyts-uZy Zry^Zzt^yÓL^lJ- .y^-iyydy.' y-^lJ' y/jL -/lycJL/y £^0^3/ ^'/-a^ytyyry l<J~?Zy?yzZ y V

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 10