De onderhoudswerkzaamheden zitten in hoofdzaak tussen de hoog- en laagwaterlijn en bestaan uit: herzetten van basaltzuilen, het vernieuwen van rijslagen onder de basaltzuilen, het aanvullen van de bestortingen vóór de hoofden en de piasbermen, vernieuwen van palenrijen in hoofden en bermen, het vastleggen van de bestorting met gietasfalt en ook het vastleggen van het zetwerk met gietasfalt hoort daartoe. Als gevolg van de februaristorm in 1953 is door de toenmalige regering besloten dat de waterkeringen langs de Noordzeekust moesten worden verhoogd. Voor de Hondsbossche betekende dat een verhoging van de kruin van 8.50 m tot 11.50 m NAP. Het ontwerp van de verhoging is in nauwe samenwerking met de studiedienst van de Rijkswaterstaat en Waterloopkundig Laboratorium vastgesteld. De uitvoering heeft plaatsgevonden in de jaren 1977 tot 1981. De kosten van de verhoging van de dijk en het verplaatsen van het dienstgebouw bedroegen ruim dertig miljoen gulden. Hoewel de Hondsbossche door deze verhoging naar berekening een stormvloedstand van NAP 5 m kan doorstaan wordt de aanval op de dijk in de toekomst niet kleiner. Zandsuppleties Uit het registreren van de diepte van de vooroever over een breedte van 150 m uit de teen van de dijk, tussen 1886 en 1985, kunnen we vaststellen dat de oever gemiddeld 1.5 m is verdiept. Deze trend zal zich ook in de toekomst doorzetten, ondanks de noodzakelijke zandsuppleties ten zuiden en ten noorden van de Hondsbossche. De suppleties zorgen weliswaar tijdelijk voor verondieping, maar de zandhonger van het wad is niet te stillen want het verschil tussen zandverplaatsing richting noord en richting zuid is en blijft negatief. Maar dat moet ons niet ontmoedigen, want door de voortschrijdende mechanisatie en het nabootsen van het gedrag van de kusterosie in modellen en studies in de laboratoria zijn we steeds meer in staat de zee te leren kennen en dienovereenkomstig maatregelen te nemen. Ook in de toekomst zal die strijd nodig zijn zodat nog vele generaties achter de Hondsbossche kunnen leven, werken en recreëren. ssr.he Zeewering Herzetten van basaltzuilen 40/50 in de glooiing Het ingieten van de bestorting voor de hoofden met gietasfalt AFDEKKEN MET 0A0 H KLEI 0.30 M AF0EKCR0N0 KLEI TONRONDTE l/lOO L AFRASTERINg p.v.c. buis igd-B.T.c. bui* n 12 stuks KKERVERHAROING HET 0.90 H KLEI OEKGRONO KLEI l/lOO L 116.85 M UIT BETONBAND ,92.00 M UIT BET0N9AND IEEN DWARSPROFIEL

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 8