Haar zoon Jan de Wilde, marktschipper te Warmenhuizen, en haar "aanbehuwd zoon" Rens Slot, landbouwer te Warmenhuizen, melden het overlijden op 27 december bij burgemeester J. C. Peeck. De 84-jarige Simon Zwakman blijft dan alleen achter in het huis te Bregdorp numero 78. De kleindochter van Pieter de Wilde en Anna Vergers, de in 1824 geboren Anna Catharina Dalenberg (vader Hendrik Dalenberg, moeder Geertrui de Wilde) zou door haar huwelijk met Jan Keuris in 1849 de moeder van de grootvader van de samensteller van deze bijdrage in Scoronlo worden. Hoewel naspeuringen naar voorouders vaak boeiend kunnen zijn, toch wordt het pas interessant als ook de plaats en de tijd waarin de gevonden mensen leefden enig reliëf kan krijgen. Voor de tijd tussen 1800 en 1850 kunnen we, wat Schoorl betreft, terecht bij de dominee Nicolaas Beets, die in zijn verhaal "De Patrijzen" een prachtige beschrijving geeft van de duinstreek. In de uitgave van 1884 van de Camera Obscura kennen we deze geschiedenis als "Teun de Jager". Naast zijn schetsen van de veerschipper, de barbier, de Noordhollandse boerin en de koetsier, vinden we ook een opstel over de baker. Misschien zijn de door dominee Beets gebruikte termen in de schets over de baker ook van toepassing op de vroedvrouw Anna Vergers uit Bregtdorp: "de stille, altijd bedaarde, ondervindingrijke, medegevoelende, zacht- handige, kloekzinnige vrouw". Schoorl, maart 1995 Jan P. Keuris. Naschrift 22oer/-J<2 Achttienhonderd Acht en Twintig ten 'rty. /2/ -j. -2 Acte van Geboorte van *_//{C7zz<r trs dag der maand ure PZZZ den middag. I geboren den etyd-erzts- ^es A2zlo/Ó q Uf ure, éf&f/izesrran y A/j'j-dc. 6Lstzfsttwtrv ten rn. io ito*/] r ij wonend» jHet'Kindris erkend te zijn van bet 2^geslacht. Getuigen 2l/7yze./ij i H-Óelz) oud jarenvanberoep i-z Cf 'KDf-'* 0 en £.(.c >r-~r oud-?ZVci'fio, jaren, van beroep c"tui <l/i!zzA2z> wonend»- V tel verzoek aan onafgedaan door Zijnde deze- Acte na mijne voorlezing ceteekend door tfyznzx. fezZAi-J/ Cm~7Z&/2A<f Cm ^22ci le- *ié-e W' yt/zrzAt-o bevestigd, ingevolge de Wet door mij-ondergeteekendé- - C- <z<r_d/ Ambtenaar van den Burgerlijken Sdmi der (j cLoJLgOx.^Pïzg Omdat het in het Schoorl van 1995 soms moeite kost om voor nieuwe straten passende namen te vinden zou het misschien overweging verdienen in het nieuwe plan Bregtdorp een straat, laan of plein naar de vroedvrouw anno 1806 Anna Catharina Vergers te noemen. Begin vorige eeuw was de vroedvrouw een belangrijke persoonlijkheid ten plattelande, en er zijn al zoveel mannen vernoemd in onze gemeente. J.PK. JÜen .I.au« .Tnn /y IA M 'i-tt.CJ van" 't jaar- yyj zA De Acte van Geboorte van Maantje Pon, 8 april 1825 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 5