"Wij hebben Ulieden te spreken over de Vroedvrouw, ent huijs bij deselve bewoont." Anna Catharina Vergers Deze tekst vond ik in het oud-archief van Schoorl (te Alkmaar) toen ik daar op zoek was naar de werkzaamheden van één van mijn voorouders, te weten geboren te Haarlem 1774 overleden te Schoorl 1857 Vanaf 1806 aangesteld als vroedvrouw in de gemeenten Schoorl en Groet. In het jaar 1744 was de betalingsregeling in Hoorn en Alkmaar vastgesteld door de daar regerende hogere overheden. Zoals in archiefstuk 104 te lezen is kwam men overeen dat Groet 1/7 part en Schoorl 6/7 part van het tractement van de vroedvrouw en de kosten van het door haar bewoonde huis jaarlijks zou betalen. De heren Kuyper, Dalenberg en Hoogvorst declareerden voor het dagje Alkmaar 4 gulden en 16 stuivers en voor de reis naar Hoorn op 6 augustus 1774 5 gulden en 4 stuivers. Het jaartractement van de vroedvrouw bedroeg in dat jaar 100 gulden. Voor mijn recherches naar Anna Catharina had ik succes in stuk 105 - onder de titel "Rekenboek" - register van de uitgaven door de burgemeester van Schoorl wegens de vroedvrouw van Schoorl en Groet in de jaren 1766 t.m. 1810. De boekhouding vermeldt niet alleen het 4 x per jaar uitbetaalde tractement, maar ook de onkosten van "het huijs bij deselve bewoont". Zo lezen wij in het jaar 1766 betaald aan Antje Moer 1/4 jaar tractement 1777 18 febr. betaald aan Pieter Roos voor geleverde verf aan het huijs van de vroedvrouw 1799 1/4 jaar tractement voor het rijden van de turf in de jaren 1796-1797 en 1798 1804 voor in 1804 geleverd brood aan Comelis Swart en desselfs vrouw Antje Moer gulden - stuivers - duiten 1806 betaald aan Simon Kroon wegens het vaaren van de goederen van de vroedvrouw (van Haarlem naar Schoorldam? J.P.K.) 1806 3 oktober, betaald aan Anna Vergers op dato 1/9 1808 Betaal aan De Wilde wegens arbeydsloon aan de vroedvrouwshuys 25 0 0 3.0.8 315 0 312 0 23.12.12 1000 315 0 312 0 In 1809 en 1810 volgen de laatste boekingen in Het Rekenboek uit 1766, en met nog veel onbeschreven bladen verdwijnt het boek in het archief. Aan de provinciale bladen uit 1830 en 1840 ontlenen we dat Anna Vergers op 6 april 1805 in Haarlem de "promotie of admissie tot vroedvrouw" behaalde. De in 1774 te Haarlem geboren Anna Catharina Vergers trouwde in 1800 in Haarlem met de timmerman Pieter de Wilde. Met hun dochters Geertruida (1801) en Elisabeth (1804) verhuisden ze in 1806 naar Schoorl. Daar werd in 1810 hun zoon Jan geboren. Blijkens de laatste bladzijden uit het Rekenboek werd 25 19 0 betaald aan Tjepke Blok - in het jaar 1810. Terwijl toch in in maart, juni, september en december van dat jaar aan Anna Vergers de volle 31 5 0 werd uitbetaald. Ook toen al voor deze "ambtenaar" een zwangerschapsverlof regeling! In 1812 overlijdt op 40-jarige leeftijd de man van Anna, de timmerman Pieter de Wilde te Schoorl. Op 20 november 1816 hertrouwt Anna Vergers met de in 1773 geboren Simon Zwakman, dan weduwnaar van Cornelia Hoogenbrik en zoon van Jan Zwakman en Antje Ridder. We zien de handtekening van Anna Vergers herhaaldelijk in de geboorteregisters van Groet en Schoorl als zij aangifte doet, zoals op 8 april 1928 bij de geboorte van Maartje Pon. Als op de avond van de tweede Kerstdag van het jaar 1857 Anna Catharina Vergers op drie en tachtig jarige leeftijd overlijdt komt aan een werkzaam leven in de gemeente Schoorl en Groet een einda 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 3