-T, AwviUifc ScQwti'm oh (Xu tct r, Want wjj Oud Reedt Akersloot Roerende Scfioorlerdijk r r |pj C" Privilegeboek fo. 208 Jofian etc. Want wij mit onsen Rade overdragen ende geordineert hebben die. dorpen ende Ampten hij er nae beschreven dm Schoordm dijck te maeckm om behoude- nisse onses (andts aldair. Soo sijn wij dair opgestootm ende hebben geset na der bester redelickhdjt die. van Scoorle op hondert mannen des Abdes gerecht van Egmonde op 20 Groede 20 Heijloo ende Oostdum 40 Lymmen 15 Castriegem 15 Wackem 8 Wijminm 4 ende Bergen 80. Soo ontbiedm Wij ende bevelm mit zonderlingm emste ade onsegoedm Cuijdm. In dm voorszegdc dorpm ende Anmbachtm gesetm dat zij mit haerm wairsdppm ende manninge voorsegde op Schoorde dijck voort te treckm, soo dat zij aldaer zijn van morgm over aegte dagm goets üjts om haam dijck an te nemen ende die te maecken elck nader groote sijnm re mantcde bij oirdinende onsss BadRnws van Kenemelandt ende des BadCuws van Egmonde cdsoo abs dat voor peraemt ende overgedragen dende des nijet en faten, a£s Cieff ad Wij hun zijn - Want waert dat zij des niet en deden ende onss gebots ongehoorich. wordm cff ijemant van hem. Des wij ijmmer nijet en vermoedm zoo ons fants behoudmdse dair an feijt. Soo hebben wij bevoim onss Baidiu van Kenemeriant voirsegte dam ongehorigt van onss wepen an te tastm ende alsoo te corrigerm geCijck dm peenen die mit wide ons Lant verdervm wonde, the oirconde etc. Ge pen. Indm Hope 18 Dagm in Mey anno 20 Geextraheert in de Carnere voorsz. iten regdterm buijtm getekend, Ducis Johannd de anno 22. ende 23. stamde adfok 11 ende naer codatie accordeert optm 23ejunij anno 1601 bij mij 3 Ico f tj, J; l~y€y'\\ \\- ex. Tj-vp "Tn-KA rf-4-j V p Xt-vt iV' iVr/T m J.Ni'tS-VO - t\w v'-SiV- jVj -frjM, Srr«-/w 1 u m1 v-»>^ -V t-y 11 \vr jy lln' v"tr-n'iq/pV'j Oud «...O j 1 et. i-S i c -i^ .i +- -- i.v v'm, L. van de Goes Vertaling: Mevr. A. Stierp Sam Schipper Tijdens speurwerk in de archieven van Akersloot kwamen de bestuursleden van de 'Historische Vereniging Harenkarspel' - mevr. A. Stierp en de hr. Sam Schipper - een brief op het spoor, die handelt over het onderhoud van de in 1422 aangelegde Schoorlse Zeedijk, welke vanaf Krabbendam tot Petten liep. Een deel is afgegraven. Ook het Noordhollands kanaal onderbrak de dijk in de jaren 1820-1824. Vanaf de z.g. Balkenbrug, d.w.z. vanaf de Slaperdijk tot de Zijpse Hazendijk, is de Schoorlse Zeedijk nog op de oorspronkelijke hoogte Een monument! De brief is door bovengenoemde leden van 'Harenkarspel' gelezen en vertaald. Zij vinden het best dat deze brief in ons periodiek wordt opgenomen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk! H. J. Snip. UI I 11 f i VL. l'cp MtiUiiiiA ftlHX »1 L.. M l' 1 I^Vr4-V X T Vo tw. n }H)ti "X' V - - v. 'Ol CX' O-TI ^-tO i c:Nv - Hl tl'l, llll'f- 1*1 4 W >1 E., V-»- fHrn 111. -f r-/X. I V T I O-TTl «>7; V L~iiSr.— a rj V-v-^~n f 1".

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 10