Het is duidelijk wat men bedoelt met het aanstoppen van de wegen. Men heeft het echter ook vaak over Zeijlen, sijltjes, seijlen. Vfolgens het woordenboek betekent Zijl(en) afloop van water, waterlozing. Vfooral in Friesland en Groningen uitwateringssluis, soms tevens schutsluis: De Dokkumer Nieuwe Zijlen, vergelijk ook Blokzijl, Pieterzijl enz. Zijltjefs) gewestelijk ook voor een los bruggetje van twee of drie planken. Ik denk dat deze verklaring hierop slaat: als men het graangewas van een buurweg huurde was men verplicht deze weg ook begaanbaar te houden. Bovendien ook de bruggetjes over de stoten. Tot even na de laatste wereldoorlog was er een overpad van Aagtdorp naar Schoor! da ra Dit pad liep via de Gerbrandslaan, daar waar deze laan in het land eindigde kon men toch door het land naar vroeger het gemaal van de Vet lopen, veel vroeger de plek waar de Aagtdorper watermolen stond. Indien noodzakelijk lagen er posten, later noemde men dit planken, over de sloot. Bestvat: Volgens het Westfries Woordenboek van Jan Pannekeet 't oude gebruik uit de tijd dat een nieuwe (dorps)kastelein een gezellige (midjdag of avond aanbood, waarbij hij trakteerde of gereduceerde prijzen berekende Het woord duidt op het beste vat of 'patersvaatje; waaruit getapt werd. Uit ons verhaal blijkt dat dit bq de buren van Aagtdorp ook het geval was als je er als nieuwe buur (inwoner) ging wonen. Bij 9: Als de huuropbrengst van de burenwegen werd verdeeld bouwde men een feestje Het wegebier werd gehouden bij Jan Ftod en de nieuwe verhuur eveneens, dit bracht 6 stuivers per keer op. Boot was de omtoper, d.w.z. hij moest alles aankondigen, dus bij alle buren langs gaan (omlopen). Dat bracht iedere keer ook 6 stuivers op. Bij 10: Men was er voorheen zeer op gesteld dat eenieder op tijd was, dus ook bij het verhuren van de wegen. Als je niet op tijd betaalde werd de zaak opnieuw 'geveijld' verhuurd. Bracht het daarna minder huur op dan moest je wel het ontbrekende bijpassen. Als je voor de eerste keer als nieuwe inwoner deze happening bijwoonde kostte je dat een 'pint Genever'. In 1801 wordt vermeld: *t Aanstoppen van de Sijltjes het Oude Slot besteet aan Wullem Dapper voor 9 stuijvers'. Hazendaal, Podenburg? In 1807 'J. Lek, verschot aan Jenever 3 Flessen en Spijkers voor het Pos je aan de Gerrebrantslaan te samen o-12-o Nu geen zeijlen maar Posjes, posten. Hij doet ook de verrekening 'den 26 Maaij 1807, Door de Schepen van Aagtdorp Jacob Lek'. Nu nog kan men het aantal schependommen aflezen aan het wapen van Schoor!, nl. 8, vastgesteld voor het laatst bij KB. van 23 juni 1925. Een verordening van 30 Maart 1795 over het stemmen: De Burgemeester brengt eerst zijn stem uit daarna de Schepenen te beginnen met de President-Schepen en zo vervolgens te beginnen bij Aagtdorp'. Ik wil het hierbij laten, hopelijk krijgen we aanvullende reacties. K. van Lienen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1994 | | pagina 7