Van de redactie Inhoud biz. Australisch Camperdown 1 Van wie ben je derien? 4 Grenspalen langs onze gemeentegrenzen 6 Voor u ligt het derde nummer van ons ver enigingsblad van dit jaar. Dank zij mensen als Wil Janssen, Joop Muelink en Henk Snip konden wij tot nu toe steeds weer aan voldoende kopij komen. Toch zullen er onder u, beste lezers, ook zijn die best wat over de historie van Schoort, Groet en Camp te vertellen of te schrijven hebben. Doet u ons een plezier en laat u het ons dan weten. Ondergetekende tracht zo nu en dan met bejaarde dorpsbewoners een praatje te maken, doch soms speelt de ouderdom dermate parten dat een verhaal er helaas niet meer in zit of, beter gezegd, uit komt. Contributie Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering is besloten de contributie met ingang van 1 januari 1994 te verhogen tot f 35.- per jaar. Dat is niet veel als men bedenkt dat er vier maal per jaar een blad verschijnt en bovendien een aantal lezingen worden gehouden. Onze penningmeester rekende voor dat men als lid en bezoeker van de lezingen voor alle avonden slechts f 1.- kwijt is. Het overige geld gaat op aan de bekostiging van ons blad, enkele kleine aanschaffingen zoals b.v. een dia projector en zaalhuur Een tientje contributie verhoging is dus o.i. niet teveel gevraagd. Onze financiële positie zou ook sterk ver beteren als er nog wat meer leden bij komen. Doet u uw best eens in familiekring, bij vrienden en kennissen. Lustrum De vereniging bestaat inmiddels vijf jaar en ondanks onze krappe middelen willen we daar toch iets aan doen. We gaan proberen het vierde en laatste nummer van dit blad in dit jaar een feestelijk tintje te geven en een speciale inhoud. Geprobeerd wordt schilderijen die een specifiek Schoorls plekje tot onderwerp hebben en in eerste instantie door bekende schilders zijn vervaardigd, te reproduceren en af te drukken in het lustrumblad. De bedoeling is dat er een korte tekst met wat feitelijkheden over schilder en onderwerp bij wordt afgedrukt. Bekend is dat de gemeente Schoort een aantal daarvoor in aanmerking komende schilderijen bezit. We zouden het als bestuur echter ook leuk vinden wanneer particulieren bereid zijn een schilderij als boven omschreven, dat in hun bezit is, te laten fotograferen. Graag uw reactie aan het adres van onder getekende: Meidoornplantsoen 57, tel. 1925. G. M. Kramer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1993 | | pagina 2