Zandaf gravingen Strandhoofden Grenspalen Hadden wij het in onze vorige uitgave voornamelijk over de aanleg van de beplanting in het duingebied en de naamgeving, in het onderstaande vervolg vertellen we nog het een en ander over de palen die de grens tussen het terrein van Staatsbosbeheer en dat van Rijkswaterstaat aangeven, alsmede over de afgravingen, de aanleg van strandhoofden en een paar leuke wetenswaardigheden. (vervolg duinartikel no. 5) De massale dennenbeplanting van de duinen vond tussen 1918 en 1938 plaats. Zo zijn de dennen ten oosten van de z.g. boorlocatie Harger strandweg in de jaren 1936 en 1937 geplant. Overigens is dit stuk duinterrein meermalen afgebrand. Het rechthoekige bosje in de Hargerplas (zie tekening vorig nummer) is aangelegd in 1919. Grenspalen Langs de gemeentegrens met Bergen staan op enkele plaatsen natuursteenpalen met daarop de gemeentewapens (zie foto's). Tevens zijn er een zestiental betonpaaltjes aangebracht met daarop romeinse cijfers. Ze staan op onregelmatige afstanden van elkaar. De paaltjes zijn ook weer terug te vinden op de kaart in het vorige nummer. Driehonderd meter vanuit zee gemeten staan er om de 250 meter houten palen die zwart/wit geschilderd zijn en waarin een getal gehakt is. Paal 0 stond/staat aan het rijwielpad achter restaurant "Golfzang" te Camperduin. Daar vandaan loopt de nummering van de palen tot de grens met Bergen op tot na 22. Deze rij palen vormt de scheiding tussen het gebied van Staatsbosbeheer en dat van Rijkswaterstaat. Het gaat hier om de z.g. "zeereep". Op de kaart van 1930 kan men ook nog een tele foonleiding zien aangegeven. Deze liep via palen van de post van de kustwacht naar de boerderij van Kroon. Afgravingen In 1934 werd te Hargen de z.g. "Hartjesnol" gedeeltelijk afgegraven. Het zand werd o.a. gebruikt voor de aanleg van de weg Koedijk-Noord-Scharwoude. De grootste hoogte van de "Hartjesnol" is 26.39 meter geweest. Voor de aanleg van de weg is 35.150 m3 zand vervoerd. Het Rokin te Amsterdam - vroeger een gracht - is eveneens met Hargerzand gedempt. De strandhoofden werden genummerd. Dit nummer ingebeiteld in een steen, is in de dam opgenomen. Strandhoofden Op 8 februari 1934 vond te Haarlem de aanbesteding plaats van de bouw van drie strandhoofden genummerd P4, P5 en P6 te "Kamperduin aan zee". Strandhoofd 4 ligt iets zuidelijk van strandpaal 28. Vijfhonderd meter verder ligt strandhoofd 5, in de wandeling de "Koopmandam" genoemd. Vierhonderdenvijftig meter zuidelijker ligt strandhoofd 6 bij de strandafgang Schoorl aan zee. Deze dammen liggen onder een hoek van respectievelijk 88° - 88° - 88.34° met de lijn over de provinciale standpalen. De maximale lengte van de dammen inclusief de stortstenen die max. 800 kg wegen, bedraagt 180, 180 en 185 m. Op 21 februari 1935 vond de aanbesteding van de 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1992 | | pagina 6