toegepaste liturgieviering werd gehouden onder leiding van pastor Wegdam. Ook het gemengde zangkoor droeg hier haar steentje aan bij. De leden met hun dames werd hierna in zaal Bleeker een feestelijk onthaal bereid. Als 'tussendoortjestijdens de koffie kwamen enkele sprekers dit heu gelijke feit van 50 jaar elkaar helpen waar dit nodig was, verder beklemtonen. Behalve LTB-voorzitter Jac. v. Langen, kwam oud-voorzitter Jac. Bleeker, die te- samen met alle oud-bestuursleden als Piet Mooy sr. Piet Overtoom en anderen waren uitgenodigd, aan het woord. Voorzitter Cor Plak (Wiering) hield hierbij een alge meen overzicht, waarin wellicht voor ve len onder ons herkenningspunten van wel eer terug zijn te vinden. De avond verliep overigens heel gezellig bij een lekker ou- 1/ V.^,/3 derwets stukje muziek en goede wijn, maar dit behoeft geen krans, zo zegt het spreekwoord. Wat ons betreft: op naar de honderd jaar, maar vijfenzeventig komt eerst. Maar niettemin: dienstbetoon houdt een gemeenschap levend, in al haar facetten, ook op niet-agrarisch terrein! Terugloop Niettemin, door het groter worden van de bedrijven waardoor het aantal agrarische ondernemers duidelijk terugliep, werd het ledental alsmaar kleiner. Zó klein dat er tijdens de jaarlijkse vergaderingen steeds opnieuw de vraag gesteld werd; moeten we nog wel doorgaan? De vereniging tel de namelijk eind vorige eeuw nog maar een kleine twintig leden en het gebeurde zelfs dat er in één jaar in het geheel niet bij anderen gewerkt behoefde te worden. Zodoende werd in 2002 besloten de ver eniging, die op dat moment nog 17 leden telde, dan maar op te heffen. Tijdens de laatste algemene bijeenkomst op 4 mei 2002, die toch een wat feestelijk karakter droeg, want het 80-jarig bestaan werd immers gelijktijdig herdacht, werden nog eens enkele opmerkelijke feiten opge noemd. Zoals dat ooit bij een van de le den in 2 jaar tijds, 265 dagen gratis ge werkt werd. Alsook dat bij een andere tuinder in de 32 jaar van diens lidmaat schap, nooit één dag gewerkt behoefde te worden. En de laatste keer dat er bij ie mand gratis gewerkt werd, gebeurde dit als gevolg van het feit dat de tuinder in kwestie zijn voet had verstuikt bij het blussen van een brand. Al met al zag men die avond terug op een lange periode van een toch veel voldoe ning gevende hulpverstrekking. Presentielijst jaarvergadering 1377/1973. \0 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 57