54. de heren KI. van Langen, A. Overtoom en Jac. de Wit. Dit hield in dat men ook tij dens die oorlogsjaren, daar waar dat nodig was, gewoon bleef doorwerken. Aangezien vrijwel alle aangesloten leden tuinder waren, bezaten zij dus ook de handvaardigheid die voor dat werk nodig was. Dat was heel belangrijk, want gedu rende het seizoen moest er, afhankelijk van het jaargetijde, handwerk worden ver richt als koolplanten zetten, aardappelen en bollen rooien, kool snijden en stapelen in de schuur. Ook werd er in die tijd hier en daar nog gevaren, dus moesten de in valkrachten ook goed met de schuit kun nen omgaan, evenals met paarden, want trekkers waren er in die tijd nog niet. Na de oorlog kwam men in juni 1945 voor het eerst weer bij elkaar en werd een nieuw bestuur gekozen. Hierin namen zit- 'WERKDADIGE NAASTE LIEFDE" DUO MOZAMBIQUE ting de heren: Jb. Bleeker, J. Deken, S.Borst, J.Mul, en P. Mooy. Risico's In 1950 deed zich een wat merkwaardige kwestie voor. J. Deken bedankte als lid en werd door zijn zoon Rem opgevolgd. Rem echter was een fanatiek voetballer en speelde in het eerste elftal van Hugo Boys. Wat te doen, vonden een aantal niet zo sportminnende leden, wanneer hij bij voorbeeld door een gebroken been, opge lopen tijdens die sport, uitgeschakeld werd? Dat betekende dan een aantal we ken niet kunnen werken daardoor men evenzo vele weken hulp moest bieden. Maar na een uitvoerig overleg werd men het eens dat de leden in zo'n geval toch wel zouden komen om het werk te doen. Tijdens de jaren vlak na de oorlog waren er vaak leden ziek en soms zeer langdurig, wat een groot aantal werkdagen voor de vereniging betekende. In 1946 waren dat er 311, in 1948 waren dat 232 dagen, in 1951 liep dit op tot 351dagen en in 1952 zelfs 378 dagen. Dat er toen veel werk- beurten voor de 42 leden waren viel te be grijpen. In 1964 kwam de zaterdag waar op de halve dag gewerkt werd in zijn ge heel te vervallen. Ook werd toen de con tributie tot f 2,per jaar verhoogd. Jubileum In 1972 werd het 50-jarig bestaan gevierd met een gezellige feestavond. Het is mis schien wel aardig om het verslag daarvan, zoals dat in het verenigingsblad Contact, dat nog steeds veertiendaags in De Noord verschijnt stond, hier af te drukken. Feestelijke viering 50-jarig bestaan Werkdadige Naaste Liefde. De jubileumviering van de vereniging 'Werkdadige Naaste Liefde', de club van zelfstandige ondernemers in de agrarische sector, zoals dat tegenwoordig heet, die zoveel hulpbetoon bij ziekte of ongeval verleent, is een zeer stemmig gebeuren ge worden. Allereerst waren de leden (44) ter kerke verzameld, waar een op dit jubileum JAAR UITNODIGING Hierbij nodigen wij U en Uw echtgenoie uii vcor de fïHltfMM'ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van da op vrijdag 6 oktober a.s. Deze avond begint om 19 30 uur met een eucharistie viering in de H, Hart kerk, voor de levende en overle den leden Hierna wordt de avond in zaal Bleeker voortgezet met ondermeer, een terugblik door voortzitter C Plak over de afgelopen 50 jaar en verder gezellig samenzijn met muziek van ifc Het bestuur rekent op Uw aanwezigheid :fc het bestuur

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 56