WERKVERZEKERING VOOR AGRARIËRS Tuinders stonden elkaar gratis bij in tijden van ziekte 53. Omdat het voor de land- en tuinbouwers ook in vroeger jaren al heel moeilijk was om in geval van onder meer ziekte vervangende werkkrachten te vinden, werden er in die tijd vaak verenigingen gevormd, waarvan de leden als doel hadden elkaar in tijden van nood (gratis) bij te staan. Zo werd in mei 1922 in Café "De Hengstman" in Heerhugowaard Noord, vanuit de toenmalige LTB, een vergade ring belegd met het doel te komen tot het oprichten van een dergelijke vereni ging. In die tijd waren er in De Noord veel land- en tuinbouwers en de animo voor zoiets leek groot, maar op de verga dering waren echter toch maar elf tuinders aanwezig. Niettemin werd de vereniging opgericht met de voor die tijd wat vroom klinkende naam "Vereniging voor Werkdadige Naaste Liefde", in de volks mond simpel "De Naasten Liefde". Voor deze wat idealistisch klinkende naam werd gekozen doordat de vereniging voortkwam uit enkel katholieke onderne mers en er door de leden daar waar dat nodig was ook inderdaad gratis hulp ge boden werd Het bestuur werd gevormd door de heren W. Goudsblom, voorzitter, en als leden de heren J. Oudeman, P. Groen, R. Hoogland en J. Floris. daarna braken de beruchte jaren dertig aan waarin het voor iedereen financieel heel moeilijk werd. En aangezien men op dat moment 122,00 gulden in kas had kwam er het voorstel de contributie, die vijftig cent per jaar bedroeg, te verlagen naar een kwartje. Tekenend voor de situ atie. Oorlogsjaren In 1940 begon de oorlog waarin het ver enigingen verboden werd te vergaderen. Daarom werd besloten de vereniging offi cieel op te heffen en de kas onder de le den te verdelen. Hoewel het bestuur dus niet meer in functie was en de vereniging als zodanig niet meer bestond, ging men gewoon op de oude voet verder, onder lei ding van een driemanschap bestaande uit Het lidmaatschap van de ver eniging hield in dat men jaar lijks een kleine contributie be taalde. Verder werd van de le den verwacht dat, wanneer er iemand door ziekte of ongeval het bed moest houden, ze bij toerbeurt een dag op het be treffende bedrijf het voorko mende werk gingen doen. In 1927 kwam Jac. Bleeker als voorzitter in het bestuur, een functie die hij 36 jaar lang zou blijven bekleden. Niet lang Tekst: Slem de Haan Een pagina uit de bewaard ge bleven notulenboeken aarver3lag 1976/1977. Ken terugblik op een verenigingsjaar van onze vereniging, leverde ook deze keer weer weinig op, och en wat zal er ook moeten gebeuren? iioeilijk- heden -zijn er ook nu weer niet geweest en zo er al wat was werden ze altijd weer soepel opgelost. hoesten we vorig jaar per lid 4a5 dagen te werk, dit jaar zijn we maar een dag geweest en een enkel lid 2 dagen, In totaal zijn er 39 beurten ver vuld waarbij niet zijn inbegrepen de beurten dis momenteel vervuld worden bij ï:ic loei iir is het afgelopen jaar gewerkt voor: Rena van Schagen 1 dag Iet van Schagen 3 dagen Vi'im Bleeker 5 dagen Jan de Haan 30 dagen, liet aantal lede is verminderd door hei: over lijden van Oor i-lak Jonge jan, en is nu gekomen op 38 leden. Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur maar 1 keer vergaderd, wat eigenlijk wel een goed teken is daar er dan ook geen grote moeilijkheden geweest zijn. het da wens dat het komende .jaar een voor alle leden een gezond .jaar mag zijn, sluit ik dit korte jaarverslag. Jan van Schagen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 55