Kaalslag in een stukje aangeplant. Volgens Henk Komen be- oerbos dat beter ver- stond vroeger een kwart van de Nsp uit diende bosgebied. Deze bossen, waaronder het 2006 Schoutenbos en het meer oostelijk gele gen Puntbos, verdwenen weer na een dui delijke opleving in de agrarische bedrijf stakken aan het einde van de 19e eeuw. De tuinbouw (groente- en bloembollen teelt) vond toen ingang, de bemaling ver beterde, er kwam kunstmest, de boeren kregen de nodige voorlichting van over heidsdiensten en er kwam steeds meer ex port van zuivel en groente. Ook de betere (her)verkaveling en het gebruik van ma chines (van paarden- naar motortractie) hebben geleid tot betere bedrijfsresultaten van boer en tuinder. Het bovenstaande in overweging nemend, zal iedereen begrijpen en aanvoelen dat het Schoutenbosje beschouwd mag wor den als een soort link met het verleden. Het bosje ligt er wel maar het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Wel komt dan bij menigeen de vraag op: Hoe komtdat bosje daar eigenlijk terecht? Dit is een vraag naar de oorsprong ofwel de wordingsgeschiedenis van een streek of een landschap. Het antwoord op zo'n vraag helpt ons een beeld te vormen van het ontstaan en de ontwikkeling van de dingen om ons heen. Dingen die vaak ja renlang onderhevig zijn geweest aan de invloed van onder andere de natuur, de tand des tijds, de techniek, de tijdgeest en de mode. Bij veel mensen leeft nu een maal het verlangen meer te weten en te begrijpen over de geschiedenis van allerlei zaken en verschijnselen om ons heen. Zo ontwikkelen mensen bij zich zelf wat men wel noemt een zeker historisch besef. Welnu, dit historisch besef is er mede de oorzaak van dat men positief of mogelijk negatief zal reageren op de manier waarop er wordt omgegaan met zaken die met historie, dus met het verleden te maken hebben. Wanneer blijkt dat er onvoorzich tig of nonchalant wordt omgesprongen met dingen die met vroeger te maken heb ben, kan men meestal al snel kritische re acties verwachten. Vandaar de opmerkin gen van het publiek die in het begin van dit artikel genoemd zijn en die betrekking hadden op de werkzaamheden in het bosje in het begin van dit jaar. Onderhoud van het Schoutenbosje is wel licht nodig en de algemene mening is dat dit op een verantwoorde manier moet ge beuren. En deze mening getuigt mede van het respect dat men heeft en het historisch belang dat men hecht aan de dingen die iets duidelijk kunnen maken over het ver leden van een landschap als dat in de Nsp. Voor alles immers moet men er daarom naar streven dat zulke zaken behouden blijven. Als er dus voor deze bosschage al onder houd nodig is, moet dit worden uitgevoerd op een verantwoorde manier dus door mensen die kennis en begrip hebben van de specifieke waarde die het bosje bezit. Het Schoutenbosje is waardevol omdat het ons iets laat zien over de wordingsge schiedenis van dit stukje van de polder Heerhugowaard. Laten we het daarom zorgvuldig onderhouden en koesteren als een dierbaar bezit. Persoonlijke jeugdherinneringen Artikelen van Henk Komen in o.a. het NHD Andere schriftelijke bronnen over West Friesland I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 47