POLDERMUSEUM EN EXPOSEREN Aldoende leert men Om een verhaal goed te vertellen, heb je een vaardigheid nodig, die niet aan ieder een is gegeven. Nog moeilijker is het, om in een museum een boeiend verhaal over te brengen naar de bezoekers. Wij, de vrij willigers van het poldermuseum, maakten in 1979 voor het eerst kennis met de expo sitietechnieken. Aan de hand van Gerrit van der Heide en Johan Schilstra, beiden afkomstig uit het onderwijs, deden wij on ze eerste stappen. Gerrit had zijn ervaring opgedaan in het museum Schokland, het Zuiderzeemuseum en het museum in Andijk. Johan Schilstra kennen de meesten van u wel als schrijver van een aantal boe ken over regionale geschiedenis en de wa terbeheersing. Naast "In de ban van de dijk", is het boek "De Heerhugowaard" hier alom bekend. In lange avondvergader- sessies werden de draaiboeken samenge steld en uitvoerig besproken. Eerst werd de verhaallijn uitgezet, daarna werden taal en spelling onder de loep genomen. Tenslotte werd gekeken, welke realia bij het onderwerp pasten en beschikbaar wa ren. De connecties van Gerrit en Johan waren hierbij heel belangrijk, omdat wij als starters nauwelijks iemand in de cul tuur en museale wereld kenden. Begonnen werd met geleende borden van de Culturele Raad Noord-Holland. Met kopspelden en haakjes werden de verhalen met foto's, kaarten en krantenknipsels op het jute bevestigd. De eigen teksten waren nog zeer bescheiden. Bijsturen bleef noodzakelijk, daar wij steevast de behoefte toonden om teveel informatie te geven. Het inrichten van het themaverhaal leek zo gemakkelijk, maar gemiddeld bleek de ge bruikte letter te klein en hingen de panelen te hoog. Kleine kinderen en bejaarden uit de klei nere generatie kregen bij ons weinig kans iets wijzer te worden. Geleidelijk is er wat inzicht bij de tentoon stellingscommissie gekomen en dat heb ben we zelf als verrijking ervaren. De vele uren van praten en klussen hebben ons toch wat geleerd. Provinciaal hebben we een aantal malen on dersteuning gehad bij het ordenen van de collectie. De Top van de Kop was een project, waarin een accent werd gezet op de belangrijkste voorwerpen in de musea van de Kop van Noord-Holland. Onze polderkast, de koper gravures en de grote schalen werden aange merkt als topstukken. Recent is onze collectie vanuit het Musip (museum inventarisatie programma) inge deeld en gerubriceerd. Veel werk, waarvan het nut ons soms later duidelijk wordt. Vaak worden ons zaken aangeboden. In het begin namen we alles graag aan, nu kunnen we wat selectiever te werk gaan. Een te bre de collectie wordt onhandelbaar, terwijl met verdiepen van een beperkt aantal the ma's een interessanter resultaat is te beha len. Overigens is het niet nodig om als museum alles in eigendom te verwerven, maar is het veel gemakkelijker om je verhaal met bruikleenartikelen te vertellen. Deze wijsheid kregen we in het begin van Gerrit van der Heide, die vorige maand op 91 jarige leeftijd is overleden. Henk Komen zei zeer terecht, dat mensen van zijn allure heel schaars zijn. Wij houden een goede herinnering aan Gerrit. Tekst: Steven Yperlaan, voorzitter Stichting Den Huygendijk

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 41