STATION "HUGO-WAARD" 1 Eén van de oudste stations van ons land Dat Heerhugowaard een station heeft is algemeen bekend, maar wellicht minder bekend is dat het aan één van de oudste spoorlijnen van Nederland ligt. Waarom werd er al zo vroeg een railverbinding aangelegd en waar lagen de stations en halteplaatsen? Met de opening van de eerste spoorlijn in ons land in 1839, van Amsterdam naar Haarlem, begon een totaal nieuwe vorm van passagiers- en vrachtvervoer. Overal t'iïïë VI' 1V i werden spoorwegondernemingen opge- Dienstregeling 1930 richt die lokale en regionale spoorlijntjes gingen exploiteren. Van een landelijk net was vooralsnog geen sprake. Met de oprichting van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen begon er gaandeweg meer structuur in het spoor wegvervoer te komen. Eén van de eerste grote lijnen, in fasen aangelegd, was die van Den Helder (Nieuwediep) naar Amsterdam (Staatslijn K) De reden voor deze aanleg was dat de marine in Den Helder een goede verbin ding wilde voor de bevoorrading. In de winter als het vroor lagen de waterwegen dicht en vervoer over de weg was in die tijd bijna ondoenlijk. De eerste fase werd het traject Den Helder-Alkmaar, aange legd tussen 1862 en 1865. Langs de route kwamen 6 stations t.w. Den Helder, Anna Paulowna, Schagen, Noord-Scharwoude, Heerhugowaard en Alkmaar. Het traject werd geopend op 20 december 1865 en werd als enige staatsspoorlijn geëxploi teerd door een particuliere onderneming, de H.IJ.S.M (Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij) Stationsgebouwen en halteplaatsen De van staatswege gebouwde stations wa ren ingedeeld in 5 klassen. Den Helder en Alkmaar kregen een station 3e klasse, kleine plaatsen als Heerhugowaard vielen in de 5e klasse. Dit waren overigens best nog wel aardige gebouwen, allen gebouwd in de z.g. waterstaatsstijl met een hoog middendeel en aan beide kanten een lage re vleugel die aan de perronzijde sterk te rugspringt. Anna Paulowna, Schagen en Noord Scharwoude hadden stations van hetzelfde type. Het Heerhugowaardse sta- Tekst/beeld: Rob Estoppey/div. bronnen 66 B Alkmaar— den Hildtr tn Hoorn. C_S. 64 A ZjirnjtJam «A Uitptti HA A V i MJ7 l&tl i&ii 75-M - tièJ* f/7JI f/741 Kf7JU*ff-94 Trttnnummcr KlAttC 1 144 144 94 JSJ 144 5(4 1.95 |4VJ 144 [Aikmiar siVat rcnrrat EJittrhugowjjrrf lletthu^uwj jrd Nooid Nhimviidr ZjJtwiAd ScAspr+oerd Sdltfea Schaden Oadftlml Anna pjulowm firtag/id Kerpai dm tlcldff [HEtfhutow ji;J •Middtlvtg ïObdjai Sskrdfè 'Z.vldtr*u*r iB'vbcTd ijl-Ca* hout LH-mxh V A V A Xïioi 15.09 tïw ib.n 153? C 15.1» V 1 1 1 1 V «17 0X417.10 t n!io|n!ia t I7.11KI7.14 17.19 V I7 17.31 tlfcM 17.17 fl74« «114&( 17.44 KI 7.97 k»74t (is.o* (15-05 K19-09 17.11 1741 17.17 1 1 1 1 17.45 li-Ol 1 f,01 HM> 8 14.17 14.19 ïfjï M»45. 114* 18% 1 1 1 IA-5Ï 19,01 19,07 19-11 19.14 19.15 19.17 1957 19-43 Ï9.W 19,60 70 07 t 1 1 1 1 1 1 1 16 31 IS4(V 154» iPl V154ÏI 'mill! i u 1111! 1740 1741 17.40 17.41 17.47 17-55 IT-AV i 1111111 14 1* 19 e*khui:,« «Lj Al V 1 - 14 47 1 i Het station van Heer hugowaard omstreeks 1920

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 35