m 25. Het bezoek resulteert in 1953 tot de bouw van een nieuwe stal. Van de ingrijpend verbouwde stolp blijven alleen het vier kant en een deel van het dak over. De Zuid-Hollandse stal (met de koppen naar de voergang) geeft onderdak aan 52 melkkoeien. Een brede gang biedt vol doende ruimte aan voerwagens. Heel nut tig zijn de adviezen van regionaal voor lichter S. van Eeten van de Landbouw- voorlichtingsdienst. De nieuwe stalruimte, met een stenen zolder om voldoende voer te kunnen opslaan, trekt bekijks uit heel Nederland. Er zijn veel excursies op het bedrijf. Ruilverkaveling De mechanisatie neemt vooral in de jaren zestig een grote vlucht. De waterhuishou ding in de polder verbetert sterk door de ruilverkaveling, met burgemeester mr. A.F. Molleman als grootste stimulator. Bij de aankoop van het bedrijf in 1909 is de waterhuishouding naar moderne be grippen matig. Het zuideinde is het laag ste deel van de polder. Bij overvloedige neerslag kan het stoomgemaal aan de Huijgendijk (het huidige Poldermuseum) het water niet snel genoeg in de ringvaart pompen. De laaggelegen landerijen 'ver zuipen' dan bijna. Om deze reden blijft het land in dit deel van de polder lange tijd overwegend in gebruik als weiland. Het waterpeil moet ook hoog blijven omdat veel tuinders in het 'centrum' van de polder hun produc ten vervoeren met de schuit. De soms te gengestelde belangen tussen tuinders en veeboeren leiden tot botsingen in het pol derbestuur. Met de verkaveling in de jaren zestig, waar bij Heerhugowaard verandert van vaar- naar rij polder, daalt het waterpeil met vijf tien centimeter. De verkaveling is een ze gen. Heerhugowaard telt in 1960 een groot aantal kleine bedrij ven, met veel eigen werkkrachten. De pro ductieomstandigheden zijn zeer matig, de inkomsten bijzonder laag. Streekontwikkeling Een belangrijk aandeel heeft Louw van Graft in de agrarische ontwikkeling van Heerhugowaard. Als 'schatter' is hij nauw betrokken bij de verkaveling. Hij taxeert de waarde van de ingebrachte percelen. Louw schuift aan in het bestuur van de plaatselijke Streek-ontwikkelings-com- missie. De taak van deze commissie is het verbeteren van de agrarische produc tieomstandigheden. De agrarische sector in Heerhugowaard breidt zich na de verkaveling uit met vooral pluimvee- en mestvarkensbedrij- ven. De glastuinbouw (groentekassen) begint zich voorzichtig te ontwikkelen. Melkveehouderijbedrijven moderniseren zich. Veel cursussen en excursies worden geor ganiseerd. Gespreksgroepen onder leiding van mevrouw Van Langen-Klaver trekken veel agrarische vrouwen. Met forse subsidies stimuleert de over heid allerlei vernieuwingen. Bij Van Graft wordt in 1962 de eerste automatische uit mestinstallatie in de grupstal geïnstal leerd. De stokoude stolp wordt ingrijpend ver bouwd tot nieuwe stal, 1953. De timmerman is C. Kooy, S. Hittema doet het metselwerk. M. Visser legt de elektrici teit aan, de rietdekker is N.J. Sprenkeling. Het bestuur van de pol der Heerhugowaard, 1965. Louw van Graft heeft dertig jaar deel uit gemaakt van het polder bestuur, van 1938 tot 1968. Tot 1950 hij hoofdingeland, daarna heemraad. Zoon Kees trad in 1968 toe tot het polderbestuur. Op de foto vine staand: A.P.A. Overtoom, J. van Stralen Kzn., J.M. Groen en J. Beers (allen heem raden). Zittend: dhr. Machielsen (opzichter), P. van Langen Jbzn. (heemraad), J.P. Sinnige (heemraad), H. Stuijt (dijkgraaf) en L.P van Graft (heemraad)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 27