dat giftig is voor de koeien. De nieuwe bewoners van de stolp treffen een gaswel aan. Deze gaswel zorgt voor verlichting van de koestal, dors én het woongedeelte. 'Opoe' - Antje van Graft-Ooms - wil modern koken. Drie gaststellen - een no viteit - worden gekocht ter vervanging van de petroleumstellen. Opa Jan laat in 1928 een tweede gaswel slaan, tot op ongeveer 22 meter diepte. Er kan overal gaslicht komen, ook in de boet. Elektriciteit wordt in 1930 aangelegd. In de Tweede Wereldoorlog moet worden teruggegrepen op petroleumstellen. Er kan niet op gas worden gekookt omdat de bezetter het waterpeil in de polder kunst matig hoog houdt en de installatie te diep in het water ligt. Tot 2001 wordt op de Thijs Hoeve bron gras gebruikt, voor koken, de boilers en voor het reinigen van de melkapparatuur. Louw van Graft (1898-1976), de tweede generatie, neemt het bedrijf over in 1927. Zijn ouders betrekken een burgerhuis in Heiloo. Op 78-jarige leeftijd overlijdt Jan van Graft, de grondleg ger van het bedrijf, in 1940. Zijn vrouw Antje Ooms wordt 92 jaar. Zij sterft in 1956. Louw van Graft trouwt in 1923 met zijn buur meisje Anna Buisman. Zij woont in boerderij De Kieft aan de Middenweg. Haar va der Cor Buisman is zet- boer op dit bedrijf, ei gendom van Cor Tool. Louw en Anna gaan wonen in de werkmanswoning. Die had vader Jan van Graft in 1916 naast de boerderij laten zetten. In dit huis wordt in 1927 het eerste kind geboren, Jan. Driemansbedrijf Bij de overname van het bedrijf in 1927 telt de veestapel 28 melkkoeien, acht pin ken en elf kalveren. Het werk op het land wordt gedaan met twee paarden, Jopie en Betsie. Onder Louw is het een driemans bedrijf. In het gezin wordt een jonge boeren knecht opgenomen.Vaste medewerker Henk Schoonewille woont in de andere helft van de werkmanswoning. In 1933 wordt hij opgevolgd door Aldert Hofman (die dertien jaar blijft). Van de firma Timmerman te Alkmaar wordt krachtvoer aangekocht, zoals mur we lijnkoeken. Later levert Timmerman enkelvoudige meelsoorten die op de dors zelf worden gemengd, onder meer maïs meel, gerstmeel, cacaodoppen, cocos, soya, lijnmeel, geplette haver en zemelen van graansoorten. Dit zelfmengen is veel goedkoper dan de geperste veekoeken. Het krachtvoer moet de productie van de koeien verhogen. Het bedrijf sluit zich aan bij de rundvee- fokvereniging in Heerhugowaard, 'Samenwerking', en het Nederlands Rundveestamboek. Louw koopt jonge stamboekstieren uit melkrijke koefami lies. Veel gebruikt wordt de Franslijn van stal Groneman te Wieringerwaard. Wereldcrisis Louw is amper een paar jaar als zelfstan dige aan de gang als kort na de strenge winter van 1928/29 een enorme wereld crisis zich aandient. De gevolgen zijn in grijpend. De melkprijs zakt in enkele ja ren van 0,10 per liter naar 0,04. Veel arbeiders raken in de 'werkver schaffing' door de grote werkloosheid. Er komen mensen bij Louw om te vra gen om werk. Hij laat hen 's winters slo ten uitbaggeren, voor 10 cent per uur. In de crisistijd wordt Kees van Graft gebo ren, in 1932. Het is bij Louw en Anna armoe in de knip. Maar niet in hun lichaam. Ze blij ven optimistisch. Louw zit zingend op de kaasbrik, op weg naar de vee- en fruit markt in Alkmaar. Louw en zijn vrouw kunnen beiden goed zingen en zijn lid van zangvereniging 'Ons Genoegen' te Heerhugowaard. De hooiwinning is een tijdrovend karwei. Na het maaien kan, als het weer niet De bruidsfoto van Anna Buisman en Louwrens Pieter van Graft, 27 mei 1923

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 23