Vriendennieuws Stichting of vereniging: hoe zit dat? "Rottekruyt" "N^ de stichting "Den Huygen Dijck" het Poldermuseum Wij wensen u veel leesplezier met deze najaars Overhaal 2003 met wetenswaardigheden over museum en omstreken. Allereerst een dringend verzoek van de penningmeester: voor wie het aanbelangt vindt bij deze Overhaal een acceptbetaalkaart om alsnog uw contributie voor dit lopende jaar over te maken. Dank. Artikelen in de krant, het horen vertellen, het zien van het bord "MUSEUM" zorgen ervoor dat een gestage stroom mensen nieuwsgierig naar het Poldermuseum blij ft komen. Maar wat dacht u van de enorme toeloop tijdens de monumentendagen: bijna 600 man!! Ik geef het je te doen, met een paar surveillanten zo'n gigantische bubs volk te sturen en te begeleiden. PETJE AF!!! Ja, ja de vrienden wonen overal, en we willen toch nog eens de aandacht vestigen op de wervingsleuze "WEES EEN VRIEND, MAAK EEN VRIEND", eventueel via bijgevoegde folder. Kopij en ideeën voor de Overhaal zijn altijd zeer welkom, evenals reacties op dit en vorige nummers. Schrijf, bel of e-mail met de redactie, u vindt de adressen/tel.nrs. aan de binnenzijde van de omslag. Namens het bestuur Greet Zuurbier-Strooper Mevrouw Feeke-Kalf uit Castricum, reageerde mede namens haar zus Ans, op het artikel "brievengaarder en bestelhuizen" in het voorjaars nummer: Zij schrijft" "Op defoto op blz. 7, het tweede pand rechts, zien we het postkantoor wat is gebouwd door onze vader, Aris Kalf. Op bijgaande foto van het vooraanzicht staan de heer Franze, toenmalig kantoorhouder, met zijn vrouw en tweelingzonen Henk en Dirk. Onze oudste zus Trien Kalf heeft daar nog een periode aan het loketen als telefoniste gewerkt" In de envelop zaten ook een aantal opnamen o.a. uit de tijd van de viering van het 300-jarig bestaan van de polder Heerhugowaard, om eventueel bij een jubileumnummer te gebruiken. En laat de Waard nu in 2004 al weer 375 jaar droog zijn. De kiekjes zullen dus hun weg wel vinden. Dank! 2 Regelmatig blijkt dat het niet helemaal duidelijk is hoe de organisatie van het Poldermuseum in elkaar steekt, daarom onderstaand een uitleg: het beheer van het Poldermuseum is in handen van de Stichting Den Huygen Dijck. Het bestuur van de Stichting komt regelmatig bij elkaar om te praten over het gebouw, de financiën, de tentoonstellingen, de PR etc. Het Stichtingsbestuur wordt bijgestaan door een aantal adviseurs. De inkomsten van de Stichting bestaan o.m. uit gemeentelijke subsidie en via de Vereniging van Vrienden uit de bijdragen van de leden van deze vereniging (in overleg met het Vriendenbestuur). De Vereniging van Vrienden van de Stichting Den Huygen Dijck heeft als taak het ondersteunen van de Stichting in de ruimste zin van het woord (art. 2 van de oprichtingsakte), dus financieel zowel als daadwerkelijk b.v. als surveillant, klusser, bestuurslid enz. De voorzitter van het Vriendenbestuur is aanwezig bij de vergaderingen van het Stichtingsbestuur om goed contact tussen de twee groepen te onderhouden en te bevorderen, b.v. door uitwisseling van informatie. De samenstelling van het Vriendenbestuur vindt u achter in De Overhaal. Voorzitter, secretaris en penningmeester van het Stichtingsbestuur zijn achtereenvolgens: Steven Yperlaan, Jan Spronk en Sam van Bakel. Namen en adressen van het gehele bestuur kunt u opvragen bij de secretaris, tel. 5717477. Tijdens een cursus paleografie (kennis van oude handschriften) bij het Regionaal Archief Alkmaar kregen we een vonnis te be-studeren over een gebeurtenis in Heer-hugowaard die ik u niet wil onthouden: Guurtje Jans, geboren in Broek op Langedijk 15 jaar oud, begint op nieuwjaarsdag 1725 als dienstmaagd bij Luytje IJsbrandsz en zijn vrouw Anne Symons "woonende in de Heer Huygen Waart vooraen, aen de Middelweg" Guurtje, die al een wat verdacht verleden had vatte aanstonds het plan op om haar baas op "de een of d'andre wijse van kant te helpen Ze kocht daarvoor "rottekruyt" dat ze door het meel mengde waar de vrouw brood van bakte. De gevolgen laten zich raden. Het echtpaar raakte "in doods benauwtheyt". De man behield dankzij "bovennatuerlijke braking en onbeschrijflicke stoelgang het leven doch de vrouw liet "ellendig door het vergift gefolteert zijnde" na 9 dagen het leven. Ook haar drie weken oude baby kwam te overlijden omdat het kind het gif via de moedermelk binnen kreeg. Guurtje wordt gevangen gezet en bekent hoe zij met een vriendin, een vroegere dienstmeid van Luytje IJsbrandsz en nog enige anderen alles hebben uitgedacht en voorbereid. Guurtje Jans wordt veroordeeld en het vonnis is geheel naar de aard van die tijd, niet mals. De schepenen van Heerhugowaard besluiten haar gezien de "afgruwelijkheyt van het feyt door een voorbeeldige straff dood publykelijk te straffen" Lees verder op blz. 8 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2003 | | pagina 3