Het totaal van het exploitatietekort is gedaald tot het acceptabele niveau van f640,-. In 1996 zal het groot-onderhoud verder gefa seerd worden uitgevoerd en zal moeten wor den getracht de kosten van de tentoonstelling alsmede de bestuurskosten binnen de begro ting te houden. Met dit doel voor ogen moet het mogelijk zijn om, met behulp van de ge meentesubsidie, er een gezond financieel jaar van te maken. Nieuws van de Stichting 'Den Huygen Dijck' Als u dit leest heeft de lente misschien haar intrede gedaan, maar op het moment dat dit geschreven wordt is het nog volop winter en kan er langs de prachtige rietkragen van de Huigendijk volop geschaatst worden. Het museum is in winterslaap. Aan de oost gevel staat een ten gevolge van de winter verlaten stelling. De voegen in die gevel zijn reeds uitgebeiteld en er wordt gewacht op ho gere temperaturen om de muur weer in zijn oude glorie te herstellen. Naast het voegen zal ook gewerkt worden aan het vervangen van de slechte kozijnen en ramen aan de voorzijde en, als het budget het toelaat, ook aan de westzijde van het ge bouw. Deze kostbare restauraties staan bovenaan de lijst van te verrichten achterstallig onderhoud en kunnen worden uitgevoerd dankzij ver schillende giften die tot op heden zijn opge lopen tot een totaal bedrag van ruim f30.000,- sinds de aankoop in 1994. U zult denken: 'dat gaat goed' en dat gaat het natuurlijk ook, maar we zijn er nog niet. Om alle door het bestuur minimaal gewenste restauraties en aanpassingen uit te voeren is begroot dat er een totaal bedrag van ongeveer f. 75.000.- nodig is. Binnen zijn weer heel wat werkzaamheden door onze enthousiaste vrijwilligers uitge voerd. Een van de belangrijkste was wel het verdelgen van houtworm in. de westbeuk. Verder werden de voormalige werkplaats en de ruimte tussen westbeuk en pompruimte grondig schoongemaakt. Het is nu aan het bestuur van de Stichting een invulling te geven aan de ter beschikking gekomen ruimte, alsmede aan het voormalige machinistenkantoortje. Het museumseizoen 1995 had een goede op komst, zeker gezien het feit dat dezelfde ten toonstelling te zien was als in het korte seizoen van 1994. (totale aantal bezoekers 'SpoeienendeGemaelen' 1850) De voorbereidingen voor de tentoonstelling 1996 zijn eind januari aangevangen. Elders in dit nummer leest u hierover meer. Tenslotte: een woord van dank richting alle vrijwilligers voor hun steun aan het Polder museum in 1995. Het bestuur hoopt ook in 1996 weer op u te mogen rekenen. Penningmeester Stichting "Den Huygen Dijck Bestuur Stichting Den Huygen Dijck' 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1996 | | pagina 4