Verenigingsnieuws Financiën Poldermuseum Alle surveillanten en andere medewerkers weer hartelijk bedankt voor de inzet in het museumseizoen 1995. We kijken alweer uit naar de nieuwe ten toonstelling, waarover elders in dit nummer van De Overhaal alvast een vooruitblik. Het ledenaantal van onze Vereniging blijft helaas wat steken bij 250. Het bestuur wil dan ook een beroep doen op de vrienden om de leuze 'wees een vriend - maak een vriend' in de praktijk te brengen. Verdubbeling van het bestand zou toch mo gelijk moeten zijn. Het zelfstandige Poldermuseum heeft de on dersteuning echt nodig! In het afgelopen jaar zijn t.b.v. het museum onder meer de volgende uitgaven gedaan: 3-delige ladder voor de onderhoudsploeg (f. 675.—), tweedehands koffiezetapparatuur (f. 155.—) en kursusgeld en materialen voor het aankleden van twee poppen in Westfriese klederdracht (f. 270.—) (NB het prachtige re sultaat hiervan heeft u inmiddels in het muse um kunnen bewonderen) In de aanstaande ledenvergadering krijgt u uiteraard een volledig financieel overzicht van de penningmeester. Er wordt gewerkt aan een nieuwe folder met informatie over de Vriendenvereniging en het museum. Tekst en foto's van de huidige folder worden up to date gebracht. Tenslotte: wij hopen u te ontmoeten op de eerstvolgende ledenvergadering, waarvoor u t.z.t. een uitnodiging zult ontvangen. Wilt u reageren op de inhoud van De Overhaal of heeft u kopij of suggesties voor het herfstnummer, neemt u dan kon- takt op met de redaktie. Allen die aan de totstandkoming van dit nummer hebben bijgedragen hartelijk dank, in het bijzonder mevr. Joke Beers- Siep die de tekeningen heeft verzorgd. Bestuur Vereniging van Vrienden. 1995 was het eerste jaar met een gewij zigd budget en een jaar vol vraagtekens ten aanzien van de uitgaven. Begin 1995 werd besloten zo zuinig mo gelijk te zijn, zowel wat betreft groot-on derhoud alsook de overige uitgaven. Het groot-onderhoud zou gefaseerd wor den uitgevoerd en de tentoonstelling 1994 zou ook voor 1995 worden gehandhaafd. Iedereen die het museum heeft bezocht heeft kunnen vaststellen hoeveel werk er is verzet. Dankzij de vrijwilligers zijn de kosten hiervoor beperkt gebleven tot zo'n f. 9.500.-. Hulde! Ook de afvoer van olietanks en grofvuil hebben geen kosten met zich meege bracht. Hiervoor heeft het Waterschap zorggedragen. Een heel plezierige en ge waardeerde oplossing. Door verschillende giften o.a van de Stichting 350 jaar Heerhugowaard en van de Firma Botan, behoefden de reserves niet aangesproken te worden: integendeel deze namen toe met ongeveer f. 900.—. De representatiekosten waren dit jaar ho ger dan begroot, dit had vooral te maken met de introductie van ons 'gerenoveerd' museum. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1996 | | pagina 3